П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 08.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на осми април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 26/2019 г.

докладвано от: съдия АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в 10:11 часа се явиха:

СТРАНИТЕ редовно призовани.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ се явява лично и с адв. Д. с пълномощно от днес.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ не се явява, представлява се от адв. З.с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА: Делото е образувано по постъпила жалба от А.Н.П. и Й.Н.Б. – П. *** с рег. индекс РД-01-11-299(7) от 14.01.2019  г. с претенция за процесуална и материална незаконосъобразност на разпореденото с писмото премахване на посочената масивна сграда. Моли се за отмяна на писмото. Прави се доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

СЪДЪТ докладва, че с Определение № 135 от 19.02.2019 г. е конституирал страните по делото, приложил е като доказателства документите от адм. преписка във връзка с издаване на оспореното писмо и е указал доказателствената тежест на страните в процеса.

АДВ. Д.: Представям и моля да приемете като писмено доказателство по делото Заповед № РД-01-05-85/12.03.2019 г. на кмета на община Кочериново. Правим искане да бъдат обединени двете дела № 26 и № 144 и производството да бъде продължено като едно, защото касае едни и същи имоти, една и съща ограда, едни и същи са страните по делото.

АДВ. З.: Преписката не е приключила с настоящото писмо. Тъй като след него има продължаване на преписката, то не представлява ИАА. Това писмо е писмо за доброволно изпълнение, което е част от адм. преписка, приключила със заповед за премахване. Моля, по преценка на съда, двете дела или да се обединят, или настоящото дело да бъде прекратено и да продължи делото против заповедта.  

АДВ. Д.: Ние не възразяваме двете производства да бъдат обединени, независимо, че тук се навежда, че едното производство е по чл. 195 ЗУТ.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като писмено доказателство представената заповед от 12.03.2019 г. на кмета на община Кочериново. С оглед посочените в нея нови факти по делото и изявлението на представителя на жалбоподателя за наличие на друго висящо дело в настоящия административен  съд под № 144/2019 г., СЪДЪТ следва да извърши служебна справка за наличието на това дело, страните и предмета  на производство по него, след което в закрито заседание ще се произнесе по искането на жалбоподателя П. за обединяване на двете дела. Към настоящия момент не са налице основанията за прекратяване на производството по настоящото дело при усл. на чл. 159 от АПК, тъй като съдържанието на оспореното писмо и представената заповед от органа сочат на различни фактически и правни основания за разпореденото премахване на масивната стена. Оспореното писмо по делото сочи за предприето производство по реда на чл. 195-196 от ЗУТ, а с оспорената заповед се реализира производство по премахване на незаконен строеж по чл. 225а от ЗУТ.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото Заповед № РД-01-05-85/12.03.2019 г. на кмета на община Кочериново .

ИЗИСКВА служебна справка от деловодството на Административен съд - Кюстендил относно страните, предмета и стадия на висящност по Адм. д. № 144 от 2019 г. по описа на КнАдмС.

ОСТАВЯ без уважение искането на представителя на ответника за прекратяване производството по делото.

ОБЯВЯВА на страните, че по искането за обединяване на настоящото дело с Адм. д. 144/2019 г. по описа на КнАдмС СЪДЪТ ще се произнесе в закрито заседание след получаване на справката от деловодството на съда.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 27.05.2019 г. от 10,00 ч., за която дата и час страните уведомени.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10:24 ч.

 

 

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

 

 

                      СЕКРЕТАР: