П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 12.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 50/2019 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  11:55   часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Община Кюстендил, се представлява от юк. П., надлежно упълномощена от кмета на общината.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, не се явява и не се представлява по делото.

ЮК. П.: Моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ счита, че  липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Оспорва се решение на ръководителя на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ за налагане на община Кюстендил на финансова корекция във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативната програма. Релевирани са доводи за незаконосъобразност на оспорения акт на основанията по чл.146, т.4 и т.5 от АПК с искане за отмяна на обжалваното решение.

СЪДЪТ докладва определение от 19.03.2019 г., с което са конституирани страните, приета е административната  преписка във връзка с оспореното решение, дадени са указания по чл. 170, ал.3 АПК, във връзка с доказателствената тежест в процеса.

ЮК. П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете за сведение Молба от община Кюстендил № 04-14-25 от 12.04.2019 г., с която е оттеглено упълномощаването по пълномощно № П-00-19 от 25.01.2019 г., с което е депозирана жалбата ведно с копие от писмото. Поддържам жалбата и моля да се произнесете по доказателственото искане, направено в нея, а именно да се допусне изслушването на техническа експертиза, която да отговори на въпроса:  изискванията в така заложената Методика за оценка, представляват ли техническа категория, на която могат да бъдат дадени  технически обосновани отговори, позволяващи компетентна преценка за опита, знанията и уменията на участниците, както и за качеството на предоставяната услуга. Според мен вещото лице трябва да е строителен инженер, тъй като предметът на процедурата е инженеринг, методиката която се твърди, че е неправилно изготвена и субективна в оспорения акт на управляващия орган включва оценка на елементи като проектиране, авторски надзор и самото строителство, т.е. целият етап на извършване на строителството. Няма пречка в предмета на експертизата да се включи и задачата да се установи категорията и характера на обекта, предмет на договора, тъй като ние  считаме, че характерът на обекта изисква лица с пълна проектантска правоспособност. Под характер на обекта имам предвид, че жилището, което е предмет на инженеринга, е преходно жилище,  в което ще бъдат настанени деца от 15 до 18 години.  Нямам други доказателствени искания.

СЪДЪТ счита доказателственото искане на представителя на жалбоподателя за назначаване на техническа експертиза за основателно. Същото е във връзка с оплакванията в жалбата, както и с мотивите на административния орган за налагане на финансовата неустойка.

По изложените съображения СЪДЪТ

                           

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да бъде изпълнена от две вещи лица – архитект А. А. и строителен инженер В. Ц.. Същите, след като се запознаят с доказателствата по делото, дадат отговор на въпроса, формулиран в жалбата, както и да посочат категорията и характера на строежа, предмет на сключения между страните договор, по който е наложена оспорената финансова корекция.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лв., който да бъде внесен от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 4 юни 2019 г. от 10,30 ч., за която дата жалбоподателят уведомен, ответникът се счита уведомен при условията на чл. 137,ал.7 от АПК.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ вещите лица след внасяне на депозита.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 12:05   ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: