П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 30.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на тридесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 55/2019 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 14. 11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА – уведомена при усл. на чл.137, ал.7 от АПК, не се явява и не се представлява по делото.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че с вх. № 1472/18.03.2019 г. е постъпило становище от същата, чрез адв. Ч., неин процесуален представител, с което моли да се даде ход на делото,  оспорва издадената заповед като незаконосъобразна, с искане ако се даде ход по същество същата да бъде отменена. Претендират се сторените по делото разноски, съобразно приложен списък към становището.

ОТВЕТНИКЪТ – уведомен при усл. на чл.137, ал.7 от АПК, не се явява и не се представлява по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В.Ц. – уведомен, не се явява и не се представлява по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.М. Д. не се явява. Призовката е върната в цялост с отбелязване, че същият е отказал да я получи, което е отразено, с оглед на което същият се счита за редовно призован.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Постъпила е жалба от Г.Ч.Д. срещу Заповед № РД 08-05-250/04.07.2018 г. на Кмета на Община Кочериново, с която е одобрено изменението в кадастралния план на с. Стоб – одобрен със Заповед № 4387/01.10.1963 г. с вярната имотна граница между имот с пл. № 156 с имот с пл. № 155 в кв. 44 по плана на с. Стоб, като имотната граница на имот №156 към имот №157 се запазва по действащия кадастрален план на с. Стоб, а към улицата и крайната регулационна граница се запазва по действащите регулационни граници, с площ на имот №156 – 504 кв. м. по приложената към тази заповед скица и координатен регистър за допълване на кадастралния план, неразделна част от заповедта. Иска се отмяна на атакуваната заповед, поради незаконосъобразност, нарушение на административно - производствените правила и противоречие с материалноправните разпоредби. Сочат се подробни мотиви и основания за това, като е направено и искане за присъждане на сторените в производството разноски.  

СЪДЪТ докладва, че с определение от закрито заседание на 12.02.2019 г. е приел като доказателства по делото приложените в преписката, писмени такива.

С оглед изясняване на делото от фактическа и права съдът счита, че следва да назначи съдебно-техинческа експертиза, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО –ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, вещото лице по която след като се запознае с писмените доказателства по делото и посещение на място, да даде отговор на въпроса:  отговарят ли на границите, така заявените и посочени в заповедта на кмета на Община Кочериново граници на посочените имоти със съответни планоснимачни номера.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 100 лева, вносими в  7-денев срок от получаване на съобщението от жалбоподателката Г.Д..

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Л. В. Същият да бъде призован за изготвяне на експертизата след представяне на внесена бележка за внесен депозит.

За изготвяне на допусната експертиза делото следва да бъде отложено и съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за  28.05.2019 г. от 13:45 часа, за която дата и час жалбоподателката да бъде уведомена за назначената експертиза с оглед заплащане на определения от съда депозит.

ОТВЕТНИКЪТ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ уведомен при усл на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се призове вещото лице след заплащане на определения депозит и представяне на вносна бележка.

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14.16 ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: