П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  25.04.2019 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и пети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 59/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ , уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7, от АПК се явява лично и с адв. М. по представено пълномощно от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ, уведомен чрез проц. си представител, не се явява и не се представлява.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ДЕПОЗИРАНАТА ЖАЛБА:  Д-р Н.И.К. и Д-р О.Т.И. в качеството им на членове на ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД – Дупница чрез пълномощника адвокат Л.Г.-М., съдебен адрес ***, офис 2 оспорват решение №1040-09-1/09.01.2019г. на директора на ТП на НОИ - Кюстендил, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на лицата срещу разпореждане №РО-5-09-00490537/20.11.2018г. на ръководител контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – Кюстендил за събиране на сума по ревизионен акт за начет №РМ-5-09-00476873/19.10.2010г. в размер на 4437.21 лв. Развиват се съображения за незаконосъобразност на акта, поради допуснати нарушения на административно производствените правила и нарушения на императивните разпоредби на КСО, НМЕ и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза.

АДВ. М.: Уважаема госпожо Председател, поддържам жалбата. С молбата, получена в съда на 14 март 2019 г., сме направили доказателствени искания, първото от които касае представяне на медицинското експертно досие на освидетелстваното лице Р. П.. При справка по телефона ни казаха, че експертното досие е предадено към момента в съда и моля да се приеме. Също така сме направили искане за изготвяне на съдебно-медицинска експертиза от вещо лице кардиолог с конкретно поставени въпроси, която моля да бъде допусната и да бъде назначено вещо лице.

СЪДЪТ, след като изслуша становището на проц. представител на жалбоподателите, счита, че следва да приеме като доказателства по делото съдържащите се такива в адм. преписка, както и изпратеното заверено копие на медицинското досие на Р. Д. П., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото съдържащите се такива в адм. преписка, изпратена от административния орган с Писмо изх. № 1012-09-3/05.02.2019 г. и заверено копие на медицинското досие на Р. Д. П..

СЪДЪТ намира за основателно и искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза, доколкото счита, че чрез същата ще бъдат установени факти и обстоятелства, релевантни за настоящия съдебен спор, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-медицинска експертиза, по която вещото лице ще бъде определено в закрито заседание след извършване на справка в списъка на лицензираните експерти от съответната област „Кардиология“, което вещо лице след като се запознае с доказателствата по делото и при необходимост след личен преглед на пациентката, да даде отговор на въпросите, поставени в молбата, находяща се на л. 82 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите да внесат депозит за вещо лице в размер на 120 лв. в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на КнАдмС и да представят копие от бележката в съда.

СЪДЪТ счита, че други проц. действия не следва да се извършват и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 06.06.2019 г. от 14,00 ч., за която дата и час жалбоподателите и пълномощникът уведомени.

ОТВЕТНИКЪТ уведомен при усл. на чл. 137, ал.7 от АПК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да бъде призовано след внасяне на депозита и определянето му поименно от съда.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10:27 ч.

 

                                                                                                                         СЪДИЯ:

 

 

 

                  СЕКРЕТАР: