П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 19.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на деветнадесети  април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: АСЯ СТОИМЕНОВА    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 67/2019 г.

докладвано от: съдия СТОИМЕНОВА

На именното повикване в 10.29  часа се явиха:

 

СДРУЖЕНИЕ „ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ“  – редовно призовано, се представлява от адвокат Д., с пълномощно по делото.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА – редовно призован, не се явява и не се представлява.

„Г.Ш.“ ЕООД – редовно призовано, се представлява от управителя В. А. и адвокат З, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОБЩИНА ДУПНИЦА – редовно призована, не изпраща процесуален представител.

АДВ. Д.: Не са налице пречки за даване ход на делото.

АДВ. З: Моля да дадете ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Делото е образувано по жалба с вх. № 740/12.02.2019 г. по описа на съда от Сдружение „Федерация на научно-техническите съюзи в България“, чрез адвокат Д., срещу Заповед № РД04-61 от 18.01.20219 г. на кмета на Община Дупница. Твърди се, че обжалваната заповед е незаконосъобразна, издадена е при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Налице е противоречие в мотивите, което е пречка да се установи действителното съдържание на обективираното в заповедта властническо волеизявление. Предвиденото отстояние на сградата от регулационната граница на имота на сдружението е в разрез с императивните изисквания на чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. Не е взета предвид проектната документация за постройка от допълващо застрояване при прилагане на плана за застрояване. Заповедта е издадена  в разрез с разпоредбата на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

АДВ. Д.: Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата. Искам да уточня, че визата за проектиране на допълващото застрояване има отношение за изчисляване на показателите, предвидени в ПУП, предмет на настоящото обжалване.

АДВ. З: Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата. Твърдя, че не са налице посочените в жалбата нарушения на ЗУТ и Наредба № 7.

Що се отнася до последната вметка на колежката, то въпросът за визата за проектиране е предмет на отделно производство, по което са проведени две съдебни заседания в КнАдмС и делото е обявено за решаване. Това е адм. дело № 492/2018 г., което е с предмет обжалване на визата за проектиране. Тогава, когато има друго производство и евентуално влязъл в сила съдебен акт, то не виждам защо това трябва да бъде предмет в настоящото производство като аргумент за незаконосъобразност на заповедта. Аз така разсъждавам, но не знам дали съм прав.

АДВ. Д.: В тази връзка имам следното доказателствено искане: тъй като е налице висящ спор между същите страни в КнАдмС, като решението по адм. дело № 492/2018 г. е преюдициално по отношение на решението, което ще постановите Вие по настоящото административно дело, моля на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК да спрете делото до произнасяне на съда по първоначалното дело. Не е спорно между страните, че делото приключи за решаване.

АДВ. З: Госпожо съдия, противопоставям се на това искане, тъй като не е налице преюдициалност. Аз обясних, че има друго производство дотолкова, доколкото в оспорването на втора заповед се излагат аргументи, които касаят друго производство. Аргументът за визата не е предмет на административната заповед, която се оспорва в настоящото производство, поради което не е налице преюдициалност. Въпросът за спиране на настоящото производство е неоснователен и моля да не го уважавате.

АДВ. Д.: Моля да ми дадете възможност да поясня защо е преюдициално. При изчисляването на коефициента за интензивност се взема предвид разгърнатата застроена площ на основното застрояване и площта на допълнителното застрояване. От заповедта, която обжалваме и документацията, която е пред Вас, е видно, че при изработване на този ПУП не е взето предвид допълващото застрояване, а то е от съществено значение за изчисляване на коефициента за интензивност. В тази връзка има значение за правилното решаване на този спор.

АДВ. З: Отново не мога да се съглася с колежката, защото аргументите не се основават на факти по делото. Въпросът за интензивност на застрояването е решен в чл. 38 от Наредба № 7 от 2003 г. Това е показател, който е предмет на настоящото производство в ПУП. Продължавам да твърдя, че няма никаква преюдициалност, с оглед на което няма основание за спиране на делото.

АДВ. Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да ми дадете възможност в указан от Вас срок да представя удостоверение, издадено от КнАдмС, за наличието на висящ спор между същите страни, предмета на това производство и етапа, на който се намира същото, т.е. постановен ли  окончателен съдебен акт, който е влязъл в сила.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите по делото становище от кмета на Община Дупница с вх. № 1796/02.04.2019 г., ведно с приложените към него заверени копия на документи, както и представеното с писмото с  вх. № 1067/27.02.2019 г. заверено копие на преписката по издаване на процесната заповед.

АДВ. Д.: Да се приемат представените документи и преписката.

АДВ. З: Не възразяваме да се приемат представените документи и преписката, както и представените с жалбата доказателства.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства представените с жабата заверени копия на документи, както и представените със становището от кмета на Община Дупница с вх. № 1796/02.04.2019 г. заверени копия на документи и представеното с писмото с  вх. № 1067/27.02.2019 г. заверено копие на преписката по издаване на процесната заповед.

АДВ. Д.: Уважаема госпожо съдия, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице да даде отговор на следните въпроси: какъв е коефициентът на интензивност на застрояване, изчислен при съобразяване на допълващото застрояване, предвидено с Виза за проектиране № 98/29.10.2018 г., издадена от главния архитект на Община Дупница; какво е предвиденото основно застрояване по действащия ПУП-ПЗ на гр. Дупница за УПИ IX; какво е предвиденото с одобреното изменение на застроителния план със Заповед №РД04-61/18.01.2019 г. на кмета на Община Дупница разстояние между страничната регулационна към УПИ VІІІ-938 и съществуващата в него сграда и застроителната линия в новопредвиденото в УПИ IX застрояване; определени ли са линиите на застрояване и каква е предвидената дълбочина на застрояване откъм УПИ VІІІ-938; спазени ли са нормативите за разстояния съгласно чл. 31, ал. 2, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, и приложими ли са изискванията на по чл. 36, ал. 1 от ЗУТ спрямо съществуващата сграда в УПИ VІІІ-938 и предвидената с одобреното изменение на застроителния план сграда в УПИ IX; спазени ли са при изработването на ПЗ изискванията по отношение на графичните материали по Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове; като при установени нарушения вещото лице да посочи конкретните отклонения и несъответствия по новопредвиденото застрояване.

АДВ. ЗАХАРИНОВ: Не възразявам по направеното искане.

СЪДЪТ намира, че следва да бъде допусната исканата експертиза и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и извърши необходимите справки в Община Дупница, да отговори на въпросите, поставени от адв. Д. в днешното съдебно заседание, а именно: какъв е коефициентът на интензивност на застрояване, изчислен при съобразяване на допълващото застрояване, предвидено с Виза за проектиране № 98/29.10.2018 г., издадена от главния архитект на Община Дупница; какво е предвиденото основно застрояване по действащия ПУП-ПЗ на гр. Дупница за УПИ IX; какво е предвиденото с одобреното изменение на застроителния план със Заповед №РД04-61/18.01.2019 г. на кмета на Община Дупница разстояние между страничната регулационна към УПИ VІІІ-938 и съществуващата в него сграда и застроителната линия в новопредвиденото в УПИ IX застрояване; определени ли са линиите на застрояване и каква е предвидената дълбочина на застрояване откъм УПИ VІІІ-938; спазени ли са нормативите за разстояния съгласно чл. 31, ал. 2, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, и приложими ли са изискванията на по чл. 36, ал. 1 от ЗУТ спрямо съществуващата сграда в УПИ VІІІ-938 и предвидената с одобреното изменение на застроителния план сграда в УПИ IX; спазени ли са при изработването на ПЗ изискванията по отношение на графичните материали по Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове; като при установени нарушения вещото лице да посочи конкретните отклонения и несъответствия по новопредвиденото застрояване.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. Л. В.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в едноседмичен срок от днес да представи по делото документ за внесен депозит в размер на 200.00 лева за възнаграждението на вещото лице.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Д. най-късно в следващото съдебно заседание да представи удостоверение относно предмета и страните по адм. дело № 492/2018 г. по описа на Административен съд – Кюстендил, и приключило ли е същото с влязъл в сила съдебен акт.

АДВ. Д.: Нямам други искания.

АДВ. З: Нямаме други искания.

СЪДЪТ намира делото за неизяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д ЕЛ И:

 

         ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 31.05.2019 г. от 10.00 часа, за когато:

СДРУЖЕНИЕ „ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ“  – уведомено.

„Г.Ш.“ ЕООД – уведомено.

         КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА – уведомен при усл. на чл. 137, ал. 7 от АПК.

ОБЩИНА ДУПНИЦА – уведомена при усл. на чл. 137, ал. 7 от АПК.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се призове след представяне на документ за внесен депозит.

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10.53 ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: