П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 19.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на деветнадесети  април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: АСЯ СТОИМЕНОВА    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 83/2019 г.

докладвано от: съдия СТОИМЕНОВА

На именното повикване в 09.50  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – редовно призован, се явява.

ОТВЕТНИКЪТ – редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат З., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите по делото писмо с вх. № 1200/01.03.2019 г. от председателя на Общински съвет – Кюстендил, ведно с приложените към него заверени копия на документи по опис, както и писмо с вх. № 1402/14.03.2019 г. от председателя на Общински съвет – Кюстендил.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Делото е образувано по жалба с вх. № 904/19.0.2019 г. по описана съда от И.С. срещу мълчалив отказ на председателя на Общински съвет – Кюстендил за предоставяне на достъп до поисканата със Заявление за достъп до информация № ДО-28/27.12.2018 г., уточнено със Заявление № ДО-28/22.01.2019 г., обществена информация, съдържаща се в пълните докладни за всяка точка в протоколите от проведените заседания на Общински съвет – Кюстендил за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2018 г.,  включително, относно приемането на решението за изграждане на балнео-възстановителен център на мястото на т.нар. „ниско тяло на партийния дом“ в гр. Кюстендил, както и на измененията и допълненията по този проект.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаема г-жо съдия, поддържам жалбата. С моето допълнение, уточнение към заявление, вече съм разширил обхвата и не съм се ограничил само до докладните и документите, които са свързани с взети решения относно ниското тяло - буква А от документ № ДО 28 – уточнение към заявление. На практика това е както сега в съдебната зала мога да разширя моите молби към Вас. Там съм допълнил, че желая да получа пълните докладни за всяка точка в протоколите от проведените заседания на Общински съвет – Кюстендил за времевия период 01.01.2009 г. до 31.12.2018 г., които не са публикувани на интернет страницата на Община Кюстендил, раздел „Протоколи“. Не са публикувани всички протоколи. Намерих 5-6 броя. Жалбата касае всички протоколи, а не само за ниското тяло.

АДВ. З.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата. Считам същата за недопустима. Видно от направеното изложение в настоящото съдебно заседание от страна на жалбоподателя, считам, че действително заявлението за достъп с представеното по делото уточнение касае достъп до обществена информация на пълните докладни за периода 2009 г. – 2018 г., включително, поради което моля в тази част да измените Определение № 199 от 18.03.2019 г. с оглед правото на защита на ответния орган, който представлявам. Нямам доказателствени искания за събиране на нови доказателства.

Няма изрично произнасяне по заявлението и няма, защото с допълнителното уточнение сме счели, че не е уточнен обхвата на исканата информация, а реално се прави ново заявление за достъп, което е за съвсем други неща.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Аз съм раздели исканата информация с две заявления. С едното искам протоколите, а с другото искам докладните, самостоятелно. Когато съм искал протоколите, докладните са неразделна част от протоколите, но поради корупционни практики в Община Кюстендил и специално от Общинския съвет, по тази причина умишлено сме разделили заявленията на две. Едното е с вх. № 27 в общината, по което Вие сте насрочили дело, съм поискал да ми бъдат представени протокол от заседание и впоследствие съм разширил обхвата да ми бъдат представени всички протоколи. В това заявление, което сега съм подал –  № 28, е за протокол с докладни. След това съм увеличил, че искам пълните докладни, защото те са неразделна част от протоколите.

С уточнението съм добавил и пълните докладни за целия период не само за този протокол, а за всички протоколи, издадени за процесния времеви период. Искал съм докладните. Не е изключен протоколът в основното заявление, който е поискан.

По моята логика не е необходимо да уточнявам повече и затова с допълнителното уточнение само съм добавил, че искам пълните докладни за всяка точка от протоколите от всички проведени заседания за този времеви период – от 01.01.2009 г. до 31.12.2018 г., които протоколи не са публикувани в пълния им вид на интернет страницата на Община Кюстендил, раздел Общински съвет, раздел „Протоколи от заседания“ .

Единствено съм добавил повече в заявлението неща, които изискват формално уточнение. Парадоксът е, че с една и съща бланка – стандарт, вече съм изтеглил много документи, от КнАдмС и ВАС и многократно са се произнесли по редовността на тази бланка и на този модел на искане на достъп до служебен документ, до обществена информация и до служебна информация. Поради спецификата на това, че председателката на Общински съвет – Кюстендил, а и цялото това нещо е следствие на едно разследване, което върви в Специализираната прокуратура, и поради това, че ми е отказано по друг начин да получа документите, то за аз съм тръгнал да ги търся по ЗДОИ, за да мога да подам тези протоколи до Специализираната прокуратура с мое тълкувание. Прокуратурата може да си ги изтегли служебно от там, но аз не мога да ги взема и да добавя моето мнение и моето становище. По това нещо вече се води преписка в Специализираната прокуратура и мога да Ви кажа преписката. Изпълних тези указания буквално, както са записани в закона, че формата на достъп да бъде преглед на информацията в оригинал и копие, и същата да ми бъде изпратена в електронен вид. Поради това, че законът ми го дава като възможност, съм предпочел да се ползвам и от двете възможност – да ми се даде възможност да разгледам протоколите в оригинал, и да ми се изпратят по електронен път. Като форма на електронния достъп, за да не затруднявам администрацията, съм определил електронния вариант, в който те работят и в който те го слагат на интернет страницата.

Трябва да отбележа, че ОбС – Кюстендил в продължение на години извършва закононарушение като не публикува документите, които създава и които съхранява. Освен други закони, които са свързани с администрацията, чл. 3 на ЗДОИ, ал.1, изрично казва, че този закон се прилага за достъп до обществена информация, която се създава, а също и за служебна, или се съхранява от органите и започва да ги изброява. Едни от тези органи, които са задължени да съхраняват тяхна информация, създадена или получена от друго място, са органите на местното самоуправление в Република България.  Общински съвет – Кюстендил се явява като орган на местното самоуправление. Името на председателя и самият орган изрично е вписан в списъка на задължените субекти по ЗДОИ.

Законодателят се е погрижил в чл. 15 от ЗДОИ да задължи председателя на Общинския съвет да публикува всяка година издадени от него актове в пълния им вид. От проведения разговор с председателката на Общинския съвет тя ми заяви, че протоколите от заседанията на Общинския съвет не са информация, която те създават и че протоколите на Общинския съвет не са обществена информация и не са публични, включително и докладните. За това изрично съм упоменал да се спази закона и съм се обърнал в молбата в човешки – разговорен  дух, както забелязвате. Част от моята молба към Вас ще бъде точно това нещо.

Каквото и да ми предоставите, най-малко ще съдържа протокол и докладните, които са свързани с ниското тяло на партийния дом, които касаят проверката на Следствената специализирана прокуратура, за която ми трябват. Каквото и друго да не ми дадете, аз ще го поискам с друго допълнително писмо.

Председателката на Общинския съвет е била длъжна да се произнесе във всеки случай, защото заявлението за протокола не търпи тълкувание в първия му вид от това, което съм написал в първоначалното. Там няма нещо, което да не е ясно и да би искало допълнително уточнение, според мен.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ИЗМЕНЯ ДОКЛАДА в частта относно предмета на жалбата, в следния смисъл: С жалбата с вх. № 904/19.02.2019 г. по описана съда И.С. обжалва мълчаливия отказ на председателя на Общински съвет – Кюстендил за предоставяне на достъп до поисканата със Заявление за достъп до информация № ДО-28/27.12.2018 г., уточнено със Заявление № ДО-28/22.01.2019 г., обществена информация, съдържаща се в протокола от заседанието на Общински съвет – Кюстендил, на което е прието решението за изграждане на балнео-възстановителен център на мястото на т. нар. „ниско тяло на партийния дом“ в гр. Кюстендил, заедно с протоколите на комисиите и докладните записки по всяка от точките, приети на това заседание, както и протоколите от заседанията на Общински съвет – Кюстендил, на които са приети изменения и допълнения по този проект, заедно с протоколите на комисиите и докладните записки от тези заседания, както и пълните докладни за всяка точка в протоколите от проведените заседания на Общински съвет – Кюстендил за времевия период от 01.01.2009 г. до 31.12.2018 г., включително, които не са публикувани в пълния им вид на интернет страницата на Община Кюстендил, раздел „Общински съвет“, раздел „Протоколи от заседания“.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уважаема госпожо съдия, поддържам изцяло жалбата по заявлението, с направеното уточнение.

 Моля да задължите ответника за изпълни закона и да ми предостави поисканата информация. Цялата информация, която съм поискал, е част от обществената информация, подлежи на публикуване и трябва да бъде общодостъпна.

Моля да задължите ответника да изпълни закона и в едномесечен срок да постави на страница си в интернет, съгласно ЗДОИ, всички протоколи с всички доклади за целия исторически период, за който те се съхраняват в  деловодството на ОбС – Кюстендил. Има публикувани само три протокола. Няма нито една докладна, поставена в тези протоколи, които съм опитал да отворя.

АДВ. З.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата и считам същата за недопустима, доколкото не е налице мълчалив отказ, подлежащ на оспорване пред КнАдмС, тъй като заявлението е оставено без разглеждане по смисъла на чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ. Доколкото се  направиха уточнения и искания в днешното съдебно заседание от страна на жалбоподателя, и доколкото твърдим, че част от поисканата от него информация представлява официална такава по смисъла на чл. 12, ал. 2 от ЗДОИ, а именно, твърдейки, че всички протоколи на Общински съвет – Кюстендил са достъпни в качеството си на официална информация на интернет страницата на Община Кюстендил и при наличие на служебно начало на компетентния съд при задължаване на органа мога да предоставя данни в определен от Вас срок за публикуване на интернет страница на Община Кюстендил, от което да е видно наличието на пълните протоколи  от заседанията на Общински съвет – Кюстендил за процесния период, в който се съдържа информация за пълните документи.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да ми бъде изпратена исканата информация на мой имейл. Това е част от заявлението, в което съм пожелал на ел. вариант да ми бъдат изпратени всички протоколи, които липсват.

АДВ. ЗЛАТКОВА: Моля да ми дадете възможност да представя доказателство каква част от исканата информация с процесното заявление е публикувана на интернет страницата на Община Кюстендил, раздел Общински съвет. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: При това положение, моля да въведем и специалист по сигурността от Агенцията по киберсигурност, която е в  ДАНС, за да направи проверка в сървъра, за да се види кога са качени на сървъра, т.е. дали са качени преди датата на подаване на моето първо заявление или са качени след това. Искам справка с датата на публикуване на всеки от публикуваните документи.

 

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Златкова най-късно в следващото съдебно заседание да представи справка за публикуваните на сайта на Община Кюстендил, раздел Общински съвет, документи, касаещи процесното заявление, ведно с уточнението към него, и датата на публикуването на всеки от документите.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: В тази справка трябва да има списък на протоколи, които не са публикувани и на всички докладни, които са към всички протоколи, защото сме ги изискали. Когато не ми отговарят, това значи, че всички докладни, към всички протоколи са публикувани на интернет страницата. В справката да бъдат посочени изрично непубликуваните документи от тези, които съм поискал със заявлението. Задължително трябва да докажат с документи, че на сайта на общината към датата 27.12.2018 г. са били публикувани всички докладни от всички протоколи за времевия период 2009 г.- 2018 г., включително. Ако те не посочат наличието на всички докладни, това значи, че не е изпълнено. Защо уточнявам вербално това – защото докладните не са самостоятелен документ, а те са част от протоколите. Щом ще ми покажат, че всички докладни ги има там, то трябва да има всички протоколи. Ако това нещо беше така, нямаше да подавам заявление за ЗДОИ и жалба към Вас за това, че нямам отговор. Съгласно закона, когато взема решение за достъп или отказ от информация, създателят на информация е задължен да ме информира къде се намира тази информация и ако реши да не се произнесе по моето заявление, като заявител, законът го задължава да ми напише писмено и да ме насочи къде се намира тази информация.

Да се приемат представените доказателства.

АДВ. З.: Да се приемат представените доказателства.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с жалбата и с писмото с вх. № 1200/01.03.2019 г. от председателя на Общински съвет – Кюстендил заверени копия на документи, както и писмото с вх. №1402/14.03.2019 г. от председателя на Общински съвет – Кюстендил.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Сега те ще имат възможност да изпълнят закона вследствие на Ваше разпореждане. Те са длъжни да ги публикуват. Те са нарушили закона, когато не са ги публикували всички.

 Нямам доказателствени искания.

Липсата на решение, липсата на уточнение къде се намира търсената информация от мен, ако аз я нямам, и липсата на изпълнение, тази информация, независимо дали я има или я няма на сървъра, то това не отменя моята жалба, защото Вие /обръща се към адв. Златкова/ не сте изпълнили тази част, която Ви е възможна. Приемаме, че всичко, което казвате, е вярно и че всички данни ги има на сайта. Тогава съгласно точката, която е в моето заявление, да ми бъдат изпратени на имейл, то Вие не сте се произнесли по нея и не сте го изпълнили. При положение, че Вие твърдите пред съдията, че всичко го има на сайта, то Вие е трябвало да ми го изпратите по имейла всичко, независимо от това кога е стояло или не е стояло.

СЪДЪТ намира делото за неизяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 17.05.2019 г. от 09.30 часа, за когато страните са уведомени.

 

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10.28  ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: