П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 22.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

             СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА            

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 84/2019 г.

докладвано от: АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в  10.35  часа се явиха:

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ не се явява, вместо него  се явява адв. З., упълномощена от по-рано.

ЗА ОТВЕТНИКА се явява гл. юк. Димитър Димитров към ОД „Земеделие“ – Кюстендил, надлежно упълномощен.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: С жалбата адв. З., като пълномощник на жалбоподателя М. обжалва решение № 1 от 31.01.2019 г. на комисията по чл. 17, ал.1, т. 1 от Закона за опазване на зем. земи при ОД „Земеделие“ – Кюстендил, с което на осн. чл. 41а от Правилника приложени на закона във  вр. чл. 17а, ал. 3 от закона и чл. 103, ал.4 от ЗУТ е спряна процедурата за промяна предназначението на на 5052 кв.метра земеделска земя, V категория, неполивна, собственост на М. за изграждане на жилищна сграда. Претендира се процесуална и материална незаконосоъобразност на оспорения акт и се   иска неговата отмяна, връщане на преписката на комисията за  произнасяне по съществото на иска. Претендират се деловодни разноски.

СЪДЪТ докладва, че с определение № 185 от 11.03.2019 г. е конституирал страните по делото. Приел е като доказателства по спора документите по административната преписка по издаване на оспорения акт и е указал доказателствената тежест на страните в процеса.

С определението съдът е приел, че има необходимост от разглеждане на делото в открито  с. з. поради изясняване на  въпроса за точното местонахождение на ПИ 035002 в местността „Дубеви бахчи“ в землището на с. Жиленци, община Кюстендил поземлен имот с идентификатор 29386.35.2 по КК и КР на с. Жиленци, върху графичната част на общия устройствен план на община Кюстендил и изясняване на въпроса, дали имотът попада в зона „жилищна Жм – с малка височина“,  има ли за него установен устройствен режим и с какво предназначение е територията, в която същия попада, съгласно предвижданията на ОУП на община Кюстендил.

АДВ. З.: Поддържам жалбата на основанията посочени в нея. Запозната съм с определение № 185 от 11.03.2019 г. Запозната съм със служебно изпратената преписка, въз основа на която е издадено оспореното решение. Заявявам, че преписката е непълна доколкото по отношение на представената графична част на  ОУП не съдържа, касателно за процесния имот, правила и норми за прилагане на ОУП, който е неразделна част от графичната такава, въпреки изискването посочено и  жалбата на доверителя ми. В случай, че ответният орган не оспори приложените от мен правила и норми за прилагане на ОУП съм се  позовала на публикуван на интернет страницата на община Кюстендил, т.е. част от общия устройствен план, касаещ правилата и нормите. Доколкото е разпределена доказателствената тежест в процеса, след изслушване становището на ответника, ще поискам изготвяне на съдебно-техническа експертиза единствено и само по отношение на посочените за неустановени  въпроси и в определението на съда. Считам, че е важно, ако се назначи вещо лице, същият да е със специалност „Архитектура“, който освен да съобрази настоящия статут на имота да даде отговор на въпроса: съгласно ОУП какви са предвижданията за зоната, в която се намира процесния имот и по отношение статута на имота като категория земеделска земя подлежи ли на промяна предназначението във връзка с разпоредбите на чл. 6, ал.1 от Наредба 7 за общите устройствени планове. Така, както съм изяснила и в жалбата, макар  да не оспорваме, че статутът на имота е земеделска земя, същият не е ограничен от приетия общ устройствен план за развитие на територията и може да бъде с променено предназначение, поради което считам, че е важно вещото лице да изследва възможностите за промяна предназначението на процесния имот в какви параметри е допуснат от ограничаващия, според ответния орган, общ устройствен план на община Кюстендил. Не се противопоставям на приетата служебно изпратена преписка. На този етап няма да соча нови доказателства.

ЮК. ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо административен съдия, от името на представляваната от мен Комисия по чл. 17, ал.1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи при ОД „Земеделие“ гр. Кюстендил заявявам, че оспорвам жалбата. Запознат съм с определението на съда в закрито с.з. В днешно с.з.  представям надлежно заверени копия на документи, които считам, че са относими към предмета на спора и моля да бъдат приети като писмени доказателства. За улеснение на съда съм ги описал в писмо, с препис за жалбоподателя. Не се противопоставям на извадката от правилата и нормативите, приложена по делото  на лист 10 – 12. Относно искането за експертиза не възразявам.

АДВ. З.:  Оспорвам писмото от зам. министъра, считам, че трето неучастващо в административното производство лице не може да потвърждава или отменя действия. Макар и допустими като доказателствени средства оспорвам документите, представени от пълномощника на ответникакато неотносими към правния спор, доколкото се касае за лична кореспонденция между община Кюстендил, в лицето на гл. архитект на община Кюстендил и зам. министъра.   Допълнителният въпрос към вещото лице, извън въпросите към определението е след като се запознае с преписката по делото и с действащия към момента общ устройствен план на община Кюстендил по отношение на процесния имот да даде отговор на въпроса какъв е преобладаващия режим на устройство на територията в зоната на процесния имот; има ли определени типове устройствени зони и съгласно издадените от община Кюстендил документи, именно влязъл в сила ПУП и удостоверение по чл. 40, ал.2  от ППЗОЗЗ може ли да се определи собствен режим на устройство на процесния имот  във връзка със статута му като земеделска земя, V категория, съобразно   чл. 4 от Правилата и нормите за прилагане на общия устройствен план на община Кюстендил.

СЪДЪТ намира за допустими представените от пълномощника на ответника писмени доказателствени средства, поради което ще ги приеме като доказателства по делото.

СЪДЪТ намира, че за изясняване на спора от фактическа страна е необходимо да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да се изготви от вещо лице архитект в лицето на А.А., която след запознаване с доказателствата по делото и преглед на съответната документация в ОД „Земеделие“ – Кюстендил и където е необходимо по нейна преценка да даде отговор на всички поставени въпроси в определение № 185 от 13.03.2019 г.  за изясняване на посочените в определението фактически обстоятелства, както и да отговори на поставения въпрос от адв. З. в днешно съдебно заседание, като към  заключението да бъде изчертана и скица за местонахождението на имота върху графичната част от Общия устройствен план на община Кюстендил.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото заверени копия от документи, депозирани с писмо от ОД „Земеделие“ Кюстендил, а именно: Писмо с изходящ № РД-04-1564/17.05.2018  г. на  ОД „Земеделие“ – Кюстендил до МЗХГ, дирекция ПОК, отдел „Промяна на предназначението и рекултивацията на земеделските земи“; Становище, обективирано в писмо с изходящ № 90-05-566/14.06.2018 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството до заместник-министъра на земеделието, храните и горите с копие до Община Кюстендил; писмо с изходящ № 66-1700/21.06.2018 г. на МЗХГ до ОД „“Земеделие“ – Кюстендил за изпращане на становище на заместник-министъра на регионалното развитие и млагоустройството; писмо от главния архитект на Община Кюстендил с изходящ № 04-14-15/29.06.2018 г. до министъра на регионалното развитие и благоустройството; Становище, обективирано в писмо с изходящ № 90-05-566/12.07.2018 г. от заместник-министъра  на регионалното развитие и благоустройството до главния архитект на Община Кюстендил; Писмо от главния архитект на Община Кюстендил с изходящ № 04-14-15/19.07.2018 г. до заместник-министъра на земеделието, храните и горите, с копие до Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил; Становище, обективирано в писмо с изходящ № 07-542/07.01.2019 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството до главния архитект на Община Кюстендил, с копие до заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да се изготви от вещо лице арх. А.А., която да даде отговор на поставените въпроси от съда в мотивите на съдебното определение и на въпросите, поставени от адв. З. в днешно с.з.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на  100 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, в който срок да се представи и вносната бележка по делото.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 10.06.2019 от 10.30 часа, за която дата и час страните уведомени.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на вносна бележка за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  10.48 ч.

 

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

      СЕКРЕТАР: