П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 17.04.2019 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети април  две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 86/2019 г.

докладвано от: съдия АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в  11:45 часа се явиха:

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ се явява лично и с  адв. В.П.с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ не се явява, представлява се от ст. юк. Г. с пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: С жалбата на С.Х.С. се оспорва Заповед № 83 от 05.02.2019 г. на началника на затвора - Бобов дол, с която е отказано лишеният от свобода – жалбоподател, да бъде преместен в затворническо общежитие от открит тип в с. Самораново.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че с Определение № 189 от 13.03.2019 г. е конституирал страните по делото, указал е доказателствената тежест на страните в процеса и е приел като доказателства по делото документите по административната преписка по издаване на оспорената заповед.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че с писмен отговор от 26.03.2019 г. пълномощникът на ответника намира жалбата за допустима, но неоснователна и моли за потвърждаване на оспорената заповед.

АДВ. ПЕШЕВА: Госпожо съдия, нямам възражения по доклада. Поддържам подадената от жалбоподателя жалба. Моля да задължите ответника за следващо с.з. да представи цялото  затворническо досие на жалбоподателя, тъй като в него има информация, свързана с предмета на делото. Твърдим, че затворническата администрация е променила отношението си към жалбоподателя след подаване на молбата му за предсрочно освобождаване.

ЮК. Г.: Нямам възражение по доклада. Поддържам изложеното в писмения си отговор. Противопоставям се на искането за представяне на цялото затворническо досие на ЛС С.Х.С., доколкото в мотивната част на заповедта за отказа са изложени обстоятелства и становища, обективирани в документи, които са изпратени и приложени като доказателства, а именно справка на ИСДВР за ЛС С.Х.С., текущ доклад на изпълнение плана на присъдата, експертна оценка за психичното му състояние, т.е. цялата преписка по издаване на заповедта. Нямам искания за доказателства.

СЪДЪТ намира доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за допустимо и основателно. От една страна, в оспорената заповед са цитирани документи – заповеди за поощрения  и наказания, както и за започване на работа и прекъсване на трудов процес, които не са приложени до настоящия момент по делото. От друга страна, в рамките на преценката на съда за спазване от административния орган на принципа за целесъобразност по чл. 6 АПК, е прегледа на всички възможни съхраняващи се за ЛС писмени документи в затвора, с оглед извода дали органът е имал предвид цялостното поведение на ЛС до датата на произнасяне по молбата за преместване.

С оглед горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на затвора гр. Бобов дол, чрез пълномощника му, в 7-дневен срок от днес да депозира пълно заверено копие на затворническо досие на жалбоподателя.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото  за 05.06.2019 г. от 11.00 часа, за която дата и час страните уведомени.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ да се призове чрез началника на затвора Бобов дол.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в   12:00  ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                      СЕКРЕТАР: