П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 22.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

             СЪДИЯ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА            

            

с участието на секретар: Светла Кърлова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 89/2019 г.

докладвано от: АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

На именното повикване в  10.48  часа се явиха:

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ

ОСПОРВАЩИЯТ областният управител на област Кюстендил не се явява, представлява се от гл. експерт в Дирекция „АКРРДС“ в областна администрация гр. Кюстендил правоспособен юрист Милена Емилова Ангелова с пълномощно от днес по делото.

ОТВЕТНИКЪТ не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА не се явява, не се представлява.

ЮК. АНГЕЛОВА: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА: Областният управител на Област Кюстендил със заповед №РД-30-31/21.02.2019г. оспорва решение №985 от Протокол №41/31.01.2019. на ОбС – Кюстендил по т.3 от същото досежно проектен имот с идентификатор 44183.30.214 по КККР на с.Лозно, община Кюстендил /по скица – проект №15-11233/07.01.2019г. от СГКК - Кюстендил с площ от 1889кв.м., АОС №5040/23.01.2019г./, за който има издадено решение за признато право за възстановяване на собствеността в стари реални граници в землището на с.Лозно, община Кюстендил по преписка на н-ците на Методи Котев Чавдарски. Релевира основанието за оспорване по чл.146, т.4 от АПК. Моли за отмяна на решението на ОбС в оспорената част.

С Определение № 193 от 13.03.2019 г. съдът е конституирал страните по делото, приел е като доказателство административната преписка по издаване на оспореното решение и е указал доказателствената тежест на страните в процеса.   

ЮК. АНГЕЛОВА: Поддържам издадената заповед № РД-30-31/21.02.2019 г. на областния управител на област Кюстендил.  Моля освен приетите доказателства като доказателства преписка да приемете допълнителни такива , а именно скици на съседни имоти, които ще послужат за доказване на разминаването в  местностите на имотите. Скиците са издадени от кадастрално-административна информационна система на АГКК за ПИ 44183.30.215;  44183-30.164;  44183.30.166 и 44183.30.126. Водят се в м. „Вардища“. Нямам други доказателствени искания. 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като писмени доказателствени средства представените извадки  от кадастрално-административна информационна система на АГКК .

Отделно от горното за изясняване на спора от фактическа страна СЪДЪТ счита, че е необходимо назначаване на съдебно-техническа експертиза. Вещото лице след запознаване с документите по делото, преглед на доказателствата при ответника, а при необходимост и в ОбС по земеделие – Кюстендил и СГКК – Кюстендил, да даде отговор на следните въпроси. 1. Идентична ли е местността, в която се намира имота по оспореното решение на общинския съвет с местностите по признавателното решение на ПК Кюстендил, по скиците-проекти, по скицата-проект за делба и с местността по акта за частна общинска собственост, приложени по делото. За един и същи имот ли става въпрос, т.е. в една и съща местност с различни наименования? 2. Откъде произтича различието в наименованието на местностите в документите по административната преписка, ако става въпрос за един и същ имот? 3. Как са определени границите на процесния имот.

ЮК. АНГЕЛОВА: Моля да не бъде  назначен за вещо лице Любомир Велинов, тъй  като в предходни дела със сходен предмет, той изрази позиция срещу областна администрация и няма да бъде безпристрастна експертизата.  Моля към задачите на вещото лице да се добавят и следните въпроси: Налице ли е несъответствие в местността на имота, описан във възстановителното решение на ПК и местността по скица на ОбС по земеделие и акт за общинска собственост? Т.е. има ли разминаване в местностите и идентични ли са те и като наименование, и като местонахождение.  Как се обяснява факта, че в скицата по КВС на ОСЗ имота от 2.889 декара е в една местност, а именно м. „Вардища“, а в скицата-проект, която отразява част от същия имот именно: 1.889 декара местността вече е друга, а именно „Раздолци“.

С оглед горното СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото описаните по-горе в мотивите на съдебното определение извадки от кадастрално-административна информационна система на АГКК досежно имоти   ПИ 44183.30.215;  44183-30.164;  44183.30.166 и 44183.30.126.

         НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, която да се извърши от вещо лице, което допълнително съдът ще определи в з.с.з, за което ще уведоми страните, което вещо лице да  отговори на всички  въпроси поставени от съда в мотивите на съдебното определение и на въпросите поставени от представителя на оспорващия в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на заключението в размер на 100 лева, който задължава да бъде внесен от оспорващия чрез представителя му в 7-дневен срок от днес, в който срок да се представи вносната бележка по делото.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 10.06.2019 г. от 10.30 часа, за която дата и час страните уведомени.

Вещото лице да се призове след представяне на вносна бележка за внесен депозит.

 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11.00 ч.

 

 

                                                                                                                   СЪДИЯ:

 

      СЕКРЕТАР: