ПРОТОКОЛ

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 23.04.2019 г.

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и трети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:

постави за разглеждане: Адм.д. № 90/2018 г. докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

ОСПОРВАЩИЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ на област Кюстендил, редовно призован, се представлява от правоспособен юрист Р., надлежно упълномощена.

ОТВЕТНИЯТ ОБС - РИЛА, редовно призован, се представлява от юк. М., надлежно упълномощена от председателя на ОбС.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА А.И. И Й.П., редовно призовани, не се явяват, не се представляват.

ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ М.П. се явява лично.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА:    Със заповед областният управител оспорва законосъобразността на решения на ОбС - Рила, с които са предоставени на ОСЗ - Кочериново с офиси Рила и Бобошево общински недвижими имоти за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците наГ.Н.Й.и на Д.Д.Н.на основание §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ. Претендира се материална незаконосъобразност на оспорения административен акт с искане за неговата отмяна.

СЪДЪТ докладва определения от 27.02.2019 г. и 18.03.2019 г., с които са конституирани страните в производството, приета                                     е

административната преписка, дадени са указания относно доказателствената тежест в процеса.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило становище от ОбС - Рила във връзка със заповедта на областния управител. В същото се възразява срещу допустимостта на оспорването със заповедта и евентуално за неоснователност на оспорването със заповедта на областния управител. Правят се доказателствени искания за назначаване на експертиза.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Поддържам издадената Заповед № РД-30-32 от 22.02.2019 г. на областния управител на област Кюстендил относно оспорените Решения №№ 641, 643, 644 и 647 на ОбС - Рила. Нямам доказателствени искания. Възразявам да се допуска експертиза, като считам, че е безпредметна при положение, че се разполага с писмени доказателства.

ЮК. М.: Поддържам съображенията, изложени в писмения отговор, държа да се назначи съдебно-техническа експертиза.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА П.: Поддържам становището на ответния орган. Те много добре познават имотите. Не възразявам да се назначи съдебно-техническа експертиза.

ЮК. М.: Към административната преписка липсват исканията на заинтересованите наследници, плюс протоколите за идентифициране на имотите, поради което моля да ги изискате служебно от ОСЗ - Кочериново.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.: Уважаема госпожо съдия, ако поставите задача на вещото лице, моля същото да отиде на мястото, където са процесиите имоти и да установи дали възстановяването е в съществуващи или възстановими стари реални граници и да отговори на въпроса: по какви трайни топографски елементи се установява, че възстановяването е в съществуващи стари реални граници, или ако установи, че възстановяването е във възстановими стари реални граници, да отговори на въпроса дали всички съседни имоти се намират в местността, посочена в скицата - проект на съответния процесен имот. Искаме да бъде установено дали възстановяването е в стари или съществуващи стари реални граници.

ЮК. М.: Считам, че така поставеният въпрос към вещото лице не е относим към предмета на делото. Това производство е по Наредба № 49 и там всичко е упоменато. Това е процедура пред ОСЗ, която не е относима към настоящия спор. Моля да не се уважава искането.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА П.: Да се отхвърли искането.

СЪДЪТ счита, че с оглед фактическото изясняване на спора доказателственото искане за назначаване на експертиза, направено от ответника в представеното писмено становище, е основателно. По същите съображения е основателно и искането на ответника за попълване на административната преписка с представяне на исканията на заинтересованите наследници, както и протоколите за идентификация на процесиите имоти.

СЪДЪТ счита за неоснователно искането на представителя на оспорващия за включване в предмета на експертизата на задача, касаеща установяване дали на място съществуват стари реални граници, съответно възстановими граници на процесиите земеделски имоти. Посоченият въпрос е извън предмета заявен със заповедта на областния управител, т.е. е извън предмета на делото, а касае друго административно производство приключило с постановяване на възстановителни решения на ОСЗ.

По изложените съображения СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗИСКВА от ОСЗ - Кочериново с офиси Рила и Бобошево да представи административните преписки по заявени искания на А.С.З. с вх.№ ВС-16-61 от 26.10.2018 г. и на В.Д.П. с вх. № ВС-16-66 от 02.11.2018 г. вкл. съставените във връзка с тези искания протоколи за идентифициране на зем. имоти.

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която да бъде изпълнена от Д.В.Х.- инж. геодезист от гр. Кюстендил, който след проверка на доказателствата по делото, вкл. представите допълнително от ОСЗ - Кочериново преписи по заявленията на правоимащите наследници, както и при необходимост след извършване на допълнителни справки в ОСЗ - Кочериново, да даде заключение като отговори на въпросите формулирани в писмения отговор на ОбС - Рила представен в днешно с.з.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 150 лева, който да бъде внесен от ОбС - Рила в 7-дневен срок от днес.

ОТХВЪРЛЯ искането на представителя на оспорващия за включване в експертизата на задача, касаеща установяване наличие на стари реални граници на процесиите имоти.

За изпълнение на назначена експертиза делото следва да бъде отложено и СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 25 юни 2019 г. от 10.00 часа, за която дата страните са уведомени.

Отсъстващите заинтересовани лица се считат уведомени при усл. на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

Посочените по-горе документи да се изискат от ОСЗ - Кочериново с изпращане на съобщение.

 

 

 

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в  11:00  ч.

 

                                                                                                                       СЪДИЯ:

 

 

                        СЕКРЕТАР: