П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  16.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на шестнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

                            СЪДИЯ: И. ДЕМИРЕВСКИ

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:    

постави за разглеждане: Адм.д. № 93/2019 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ се представлява от адв. М.Д. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ се представлява от юк. Б. с пълномощно по делото.

СЪДЪТ докладва, че с вх. № 1525/20.03.2019 г.  е постъпил отговор по подадената жалба от ответника чрез пълномощника му, в който се излагат подробни съображения за неоснователност на жалбата.  Към отговора са приложени писмени доказателства, надлежно описани.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

                                    О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА: Постъпила е жалба от А.К., гражданин на Молдова, с настоящ адрес СДВНЧ при Дирекция „Миграция“ гр. София, кв. „Бусманци“, ул. „Генерал Гурко“ № 65А, чрез адв. М.Д. от САК със съдебен адрес ***, срещу Заповед рег. № 277з-45//10.01.2019 г. на Директора на ОД на МВР гр. Кюстендил, с която са му наложени принудителни административни мерки „Връщане до страната на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“ и „Забрана за влизане в Република България на чужденец за срок от 5 /пет/ години“, на основание чл. 39а, ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 41, т. 2, предл. 2 и чл. 39а, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 42з, ал. 1, т. 1 и ал. 4 във вр. с чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1 от ЗЧРБ. Иска се отмяна на обжалваната заповед като незаконосъобразна и неправилна, издадена в нарушение на материалния закон и при несъответствие с целта на този закон. С жалбата е поискано и спиране на предварителното изпълнение на заповедта, наложено на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

АДВ. Д.: Уважаеми господин председател, поддържам така предявената жалба. В днешно с. з. моля да ни бъде допуснат до разпит един свидетел, това е майката на жалбоподателя, като Ви представям заверени копия от личните документи на неговата майка, както и пасавана, който е издаден по отношение на моя доверител. Държа да вметна обстоятелството, че към настоящия момент ПАМ вече е изпълнена, той доброволно си е заминал, доброволно си е закупил билета и е подписал декларация, с която е заявил желание доброволно да напусне страната. Не възразявам да се приемат писмените доказателства, приложени към отговора на ответника.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д ЕЛ И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото писмените доказателства, приложени към отговора на ответника УРИ 277000-2246/20.03.2019 г., описани в същия.  

ЮК. Б.: Уважаеми господин председател, оспорвам подадената жалба като неоснователна. Подробни съображения са изложени в писмения отговор, който поддържам. От представените в днешно с. з., мисля, че пасаванът е представен от страна на ОД на МВР – Кюстендил. По отношение личните документи на майката на жалбоподателя, мисля, че нямат отношение към делото.

АДВ. Д.: По отношение възражението срещу личните документи на майката, направеното в днешно с. з. искане за разпит на майката на жалбоподателя е именно по отношение на наложената с процесната заповед забрана за влизане в РБългария за срок от 5 г., която касае член от семейството на жалбоподателя и в тази връзка се иска съответно допускането до разпит.

СЪДЪТ

                                               О П Р Е Д ЕЛ И:

 

ПИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото заверени копия от: молдовски паспорт на Е. К. № А 3840646, разрешение за пребиваване на чужденец в Р България на Е. К., копия от молдовски документи на Е. К., включително и на А. К., без превод, като съдът ще цени тяхната доказателствена сила с крайния си съдебен акт.

АДВ. Д.: На доверителят ми е наложена ПАМ „Забрана за влизане в Република България“ за максималния срок от 5 г., а законът визира, че забраната може да бъде до 5 г. Разпитът на майката на доверителя ми е във връзка с обстоятелството, че тя му е майка и като такава е заинтересована от изхода на делото, предвид факта, че няма да вижда детето си за толкова голям период от време.

ЮК.Б.: Този факт вече е установен, спорът е за законосъобразност на мярката, така че не виждам какви факти  и обстоятелства по отношение на законосъобразността ще се доказват.

АДВ. Д.: Тя и към момента е изпълнена. Единственото, което оспорваме, е,  че наложената забрана е за 5 г.

ЮК. Б.: Вие представихте молдовски документи, че тя може да пътува и да се вижда със сина си.

СЪДЪТ счита, че искането за допускане като свидетел на майката е относимо към правния спор и

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит като свидетел на страната на жалбоподателя Е. К..

СЪДЪТ снема самоличността на свидетелката:

Е. К. – 47 г., майка на жалбоподателя.

СЪДЪТ предупреди свидетелката за наказателната отговорност, която носи при лъжесвидетелстване, същата обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Дойдох в Р България 2000 г., с постоянно пребиваване съм. 2005 г. доведох А. и И. К.. Те си имат постоянно пребиваване и са вписани в регистъра на населението. Завършиха си основно образование. А. си е получил наказанието за извършеното – кражба на телефон, в Бусманци си е изтърпял наказанието. Аз като майка просто искам да подчертая, че А. в Молдова си няма  никой, аз съм с малкия ми син, ние сме си семейство. Голяма е забраната за 5 г., аз влизам в години. Аз живея в с. Голям Върбовник,  Община Бобов дол. Аз нямам финансова възможност да пътувам до Молдова. Аз пребивавам от 2000 г. в България. Моите деца са израснали тук и имат България като своя родина. Аз от много години съм разведена. А. не поддържа контакти със своя баща. Единствените близки сме аз и брат му.

АДВ. Д.:  Нямам други въпроси към свидетелката.

ЮК. Б.: Синът Ви е криминално проявен, многократно осъждан. Бихте ли казали, от кога започна с тези прояви?

АДВ. Д.: Считам, че въпросът е неотносим към настоящото производство. ПАМ, която му е наложена, е връщане до страна на произход.

СЪДЪТ отхвърля въпроса на юк. Б..

ЮК. Б.: През времето, през което А. е пребивавал в страната, колко време ефективно е бил в място за лишаване от свобода?

АДВ. Д.: Считам, че е неотносимо към предмета на спора.

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Не знам.

АДВ. Б.: Той подържа ли връзка с брат си? Изявявал ли е преди това желание и казвал ли Ви е всъщност, че си заминава за Молдова?

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Той казваше, че иска да си замине за Молдова. С голямо желание искаше да замине за Молдова, там да си остане. Искам да подчертая, че той имаше желание да отиде в Молдава, но да отидем на гости за кратко време, да си идем да си видим дома си, който е там, и да се върнем тука. Роднини нямаме в Молдова. Той искаше да се върнем тука и да си работи. Майка ми почина. Нямам сестра. Нямам сестри. Имам един брат, той си е семеен, живее в Молдова. Брат ми си има свое семейство.

ЮК. Б.: Нямам други въпроси към свидетелката.

СВИДЕТЕЛКАТА К.: Аз живея в Голям Върбовник.  Аз  ходих да работя частно в съседното село Мали Върбовник. Цяло село знае и кметицата на Горни  Върбовник знае, че работех в Мали Върбовник при едно семейство.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства.

СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

 

АДВ. Д.: Уважаеми господин Председател, моля да уважите жалбата, ведно с изложените в нея подробни писмени съображения. Считам, че така издадената процесна заповед е незаконосъобразна, издадена е в нарушение както на материалния, така и на процесуалния закон. Независимо от всичко, както и видно от разпитания в днешно с. з. свидетел - майка на жалбоподателя, от изявлението на същата е видно, че основният контакт, който моят доверител е имал, това е с членовете на семейството, което се състои от неговата майка и неговия брат. Вменените от ответната страна насоки, базиращи се на плоскостта на криминалното минало на доверителя ми, както и на обстоятелството, че да се вмени на настоящия съдебен състав, че същият не е поддържал контакти със семейството си, са безпочвени. Независимо от факта, същият е изтърпял всички наложени му наказания. Държа да подчертая, че ПАМ-а, който му е наложен, не е за експулсиране. Веднъж е бил налаган такъв от същия ответник и от страна на ответника не са предприети  никакви действия по изпълнение на наложения ПАМ. Също така искам да подчертая, че моят доверител е попълнил декларация за доброволно завръщане и същият е закупил както билета си за обратно връщане, така и е изпълнил доброволно задължението си по изпълнение  на настоящия ПАМ. Единственото, срещу което възразяваме,  е обстоятелството, че по отношение на него с този ПАМ е наложена алтернативна забрана, която е в максимален размер. ЗЧРБ предвижда тази забрана да е до 5 години, като съответно ответникът е наложил максималният размер, без да се съобразява с обстоятелството, че същият е от български произход, членовете на семейството му са тук, както и обстоятелствата – продължителността, контактите, семейна среда, всички тези обстоятелства не са отчетени от ответника при издаване на настоящия ПАМ, и същият не е съобразен с целта на закона, поради което моля да отмените така наложената алтернативна забрана.

ЮК. Б.:  Уважаеми господин Председател, моля да отхвърлите жалбата на А. К., подадена чрез пълномощника му адв. М.Д. срещу Заповед рег. № 277з-45//10.01.2019 г. на Директора на ОД на МВР гр. Кюстендил като неоснователна. Прежде цитираната заповед, с която на оспорващия са наложени ПАМ „Връщане до страната на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“ и „Забрана за влизане в Република България на чужденец за срок от 5 години  е законосъобразна, издадена от компетентен орган в съответната форма, при спазване на материалноправните и процесуалноправните разпоредби, съобразени с целта на закона. В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност поради непосочване на срок по чл. 39б, ал.1 от ЗЧРБ. Подробни съображения относно този довод са изложени в представения писмен отговор, който моля да вземете предвид, както и установената в този смисъл еднопосочна съдебна практика на ВАС, а именно Решение № 10323 от 02.08.2018 г. по Адм.д. 3711 от 2018 г., VІІ отделение, Решение № 464 от 13.01.2010 г. по Адм. дело 12839 от 2009 г.,VІІ отделение, Решение № 291 от 10.01.2011 г. по Адм. дело 5673, както и други такива. Следва да бъдат отчетени релевантните факти, а именно, че жалбоподателят след освобождаването му от затвора не е предприел действия по доброволно напускане на страната, с оглед издадената и влязла в сила заповед на директора на ОД на МВР – Кюстендил от 2011 г. заповед на залагане на ПАМ „Отнемане правото на пребиваване в Р България“, не е инициирал процедура за издаване на разрешение за пребиваване за издаване на валиден документ за самоличност, който би му позволил легално и доброволно да напусне страната, не е намерен от компетентните органи на последно известните му адреси. Безспорно е, че жалбоподателят представлява реална и достатъчно сериозна заплаха за обществения ред, обратно на изложеното в жалбата, което е видно от представеното свидетелство за съдимост, беше потвърдено и от майка му. От разпита на майката на жалбоподателя не се установи през периода от навършването му на пълнолетие до настоящия момент същия да е поддържал реално връзка с майка си и с брат си. Моля като вземете предвид изложеното, както и съображенията посочени в отговора на жалбата, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на А. К. срещу заповедта на директора на ОД на МВР – Кюстендил като неоснователна.

АДВ.Д.:  Уважаеми господин Председател, във връзка с твърдението на ответника, че ПАМ-а за който е издадена съответната заповед е във връзка с обстоятелството, че моят доверител е криминално проявен, държа да подчертая, че в същата се съдържа единствено информация, с която де факто директорът на ОД на МВР - Кюстендил е бил уведомен, че на конкретна дата лицето ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода“, като своевременно са го освободили. По отношение на това, той не е бил задържан  при освобождаването му от затвора, т.е. ответникът не е предприел необходимите действия. Същият е задържан пред посолството, когато е отишъл да се снабди с валиден документ с който ад се изпълни ПАМ-а, да не говорим друго нещо, което е като основание в заповедта никъде не е посочено обстоятелството, че той е криминално проявен и че е заплаха за обществената сигурност. Написано е, че не е напуснал страната и няма валиден документ за задгранично пътуване, няма осигурена издръжка, нито задължителни застраховки през време на пребиваването си в страната. Следващо обстоятелство, което се твърди е, че на същия му е отнето правото на постоянно пребиваване. Държа да подчертая, че доверителят ми е влязъл в Р България като малолетен, той е бил вписан в паспорта на неговата майка, която в днешно с. з. даде подробни сведения във връзка с това обстоятелство. От навършването на пълнолетие, до изпълнението на настоящата ПАМ той не е подал заявление, с което да определи статута си така, че да му се отнеме постоянното пребиваване, което той е имал, е просто несериозно.

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, преписи от което страните ще получат.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 15:16  ч.

 

 

                                                                                                                                  СЪДИЯ:

 

 

 

                           СЕКРЕТАР: