П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 17.04.2019 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети април  две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 

        ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА                                    АСЯ СТОИМЕНОВА

                                                  

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора: Марияна Сиракова

постави за разглеждане: АДМ.Д. №  94/2019  г.

докладвано от: СЪДИЯ ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в  10:20  часа се явиха:

ЗА ВНОСИТЕЛЯ се явява прокурор Марияна Сиракова от Окръжна прокуратура – Кюстендил.

ОТВЕТНИКЪТ - ОБС НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, редовно призовани, не изпращат представител.

СЪДЪТ констатира, че с Писмо вх. № 2094 от 16.04.2019 г. ответникът уведомява съда, че с оглед приетото на проведено на 05.04.2019 г. заседание на ОбС – Кочериново Решение № 26 по Протокол № 6 от 05.04.2019 г. са отменени атакуваните с протеста на прокуратурата разпоредби на чл. 51, ал. 3 в частта „или упълномощено от него лице“ и чл. 52, ал.2, т. 2 и т. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кочериново. Моли се съдът да постанови съдебен акт, с който да прекрати производството по настоящото дело, с оглед липсата на правен интерес от протестиращата страна. Уведомява се съдът, че гореописаното решение на ОбС – Кочериново е изпратено за контрол на областния управител на област Кюстендил, който има право да иска отмяната му в 7 дневен срок от получаването му, който срок към настоящия момент не е изтекъл. Прилага се препис – извлечение от Решение № 26 по Протокол 6 от 05.04.2019 г. от проведеното заседание на ОбС - Кочериново.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото и да се приеме представеното писмено доказателство от страна на ответника.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ПРОТЕСТА: Делото е образувано въз основа на протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Кюстендил срещу разпоредбите на чл. 51, ал. 3 в частта относно „… или упълномощено от него лице“ и чл. 52, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система територията на община Кочериново, приета с Решение № 106 по Протокол № 12 от 28.07.2008 г. Твърди се, че цитираните разпоредби са в противоречие с нормативните разпоредби на актове от по – висока степен, и като такива са противозаконни. Излагат се подробни мотиви за тази незаконосъобразност и се иска тяхната отмяна.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото Писмо вх. № 2094 от 16.04.2019 г. със съответните писмени доказателства, приложени към него.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам подадения от Окръжна прокуратура - Кюстендил протест. Считам за основателно искането за отлагане на делото, като моля да се изиска  информация от областния управител на област Кюстендил дали ще бъдат отменени или не оспорените текстове след изтичане на съответния срок.

СЪДЪТ, след постъпилото писмено доказателство относно цитираното решение на ОбС – Кочериново, съответно препращането му за контрол на областния управител на област Кюстендил счита, че следва да изиска от същия доказателства за това уважено ли е или не решението на ОбС – Кочериново за отмяна на протестираните текстове, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 22 май 2019 г., за която дата и час Окръжна прокуратура – Кюстендил уведомена, ОбС – Кочериново уведомени при усл. на чл. 137, ал. 7 АПК.

ИЗИСКВА  информация  от областния управител на област Кюстендил, относно това отменено ли е или не Решение № 106 по Протокол № 12 от 28.07.2008 г. на  ОбС – Кочериново.

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 10: 25  ч.

                                                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                  СЕКРЕТАР: