П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ, 12.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

            

с участието на секретар: Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 101/2019 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в  11:43   часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, се представлява от адв. С. с  пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, се представлява от гл. юк. Х.А.с пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Оспорва се отказ на изп. директор на Агенция по заетостта да изплати сума, представляваща 85% от стойността на 20 броя ваучери по искане за плащане, депозирано от оспорващия ЕТ за обучение по професионална квалификация за трета степен по професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“. Оспорващият  прави оплаквания за нарушение на чл. 146, т.1, 3 и 4 АПК с искане за прогласяване на нищожност на оспорения акт, а при условията на евентуалност, за неговата отмяна. 

СЪДЪТ докладва определение от 20.03.2019 г.,  с което са конституирани страните в производството, приета е административната преписка във връзка с оспорения акт. На осн.  чл. 170, ал. 3 АПК са дадени указания на страните  относно доказателствената тежест в процеса. 

АДВ. С.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме жалбата на основанията, посочени в нея. Поддържаме исканията си, а именно за разпит на двама свидетели, които да доведем за следващо с. з. и за назначаване на съдебно-графическа експертиза, с оглед възраженията ни за нищожност на оспорения административен акт с оглед на това кой го е подписал и дали е подписан от изп. директор на Агенцията по заетостта.  Бихме искали да предложим от списъка на вещите лица, обнародван в ДВ 2009 г. две вещи лица графолози.  Молим вещото лице да използва за сравнителен материал оригинала на отказа, обективиран в Писмо с рег. № ДОб-ВЗЛ-08-16-1064#16/12.06.2018 г., който се намира по Адм. дело 530 от 2018 г. по описа на Административен съд – Кюстендил. По настоящото дело се намира препис от този отказ.

Вещите лица, които предлагаме са С.П.А., вещо лице графолог, тел. ********** с адрес: С., ж.к. „Л.“, бл. ***, вх. *, ет. *, ап.* или вещо лице Л.С., също експерт графолог с достъп до класифицирана информация, ниво „Секретно“,   тел. ********** от гр. С., ж.к. „К. с.“, бл. ***, ет. **, ап. **.

ЮК. А.: Уважаема госпожо съдия, по отношение на Определение № 224 от 20.03.2019 г. на настоящия съдебен състав, има допусната техническа в изписване номера на писмото, обективиращо отказа на изп. директор на Агенция по заетостта, а именно записано е Писмо с рег. № ДОб-ВЗЛ-08-16-1469#13/10.04.2018 г., моля да се поправи на Писмо с рег. № ДОб-ВЗЛ-08-16-1064#16/12.06.2018 г. така,     както е записано в жалбата.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка, допусната в изписване номера на писмото, обективиращо отказа на  изп. директор на Агенция по заетостта, като вместо  Писмо с рег. № ДОб-ВЗЛ-08-16-1469#13/10.04.2018 г., да се чете Писмо с рег. № ДОб-ВЗЛ-08-16-1064#16/12.06.2018 г.

ЮК. А.: Оспорвам предявената жалба.  Моля да приобщите по делото всички представени доказателства. Жалбата е процесуално недопустима, тъй като уведомителното писмо, въз основа на което е заведено административното дело, не представлява ИАА по смисъла на чл. 21 АПК и не подлежи на обжалване по предвидения в него ред.

На второ място, уведомителното писмо няма реквизити на ИАА по смисъла на чл. 59 АПК.

На трето място, съгласно § 149, ал.4 от ПЗР към ЗИД АПК считам, че този спор се отнася към градските съдилища. Така подадената жалба моля да оставите без разглеждане, а производството по делото да се прекрати. Считам, че обжалването представлява гражданскоправен спор.

По отношение на исканията на жалбоподателя, оспорвам искането за назначаване на съдебно-графическа експертиза на подписа, положен от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Считам, че е неоснователен и неотносим към предмета на делото и моля да се остави без уважение.  Оспорвам искането на жалбоподателя за допускане на двама свидетели при режим на довеждане, понеже те са участници в курса и имат интерес от изхода на делото. Нямам искания.

АДВ. С.: Уважаема госпожо Председател, считаме, че обжалваният отказ се явява индивидуален административен акт, който подлежи на контрол по реда на АПК, във връзка със ЗУСЕСИФ. Считаме, че са неоснователни възраженията на ответния адм. орган за липса на компетентност на настоящия съд.

По възраженията и исканията на ответника, СЪДЪТ счита същите за неоснователни поради следното: Оспореното писмо има характеристиките на индивидуален административен акт,  доколкото е издаден във връзка с изпълнението на договор, сключен в процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на чл. 43 и следващи от ЗУСЕСИФ. С оглед горното и съгласно разпоредбата на § 149, ал. 4 от ПЗР ЗИД АПК,  административният спор във връзка с акта на изп. директор на Агенция по заетостта е от компетентността на административните съдилища. 

Искането за обединяване на административните дела е неоснователно поради това, че предмет на оспорване във всяко от административните дела е самостоятелен административен акт, а съвместно разглеждане на споровете по жалбите, би създало сериозни затруднения както за движението на делото, така и във връзка с процеса на събиране на доказателства и решаване на споровете. 

Във връзка с доказателственото искане на жалбоподателя за назначаване на експертиза, СЪДЪТ счита за основателно, същото е във връзка с релевираните в жалбата възражения за нищожност на оспорения акт, поради липса на материална компетентност. 

СЪДЪТ счита за неоснователно искането за допускане на гласни  доказателства доколкото обстоятелствата, които жалбоподателят желае да установи чрез разпита на свидетели, следва да бъде установено с писмени доказателства, в който смисъл е разпоредбата на чл. 164, ал.1, т.3 ГПК вр. чл. 144 АПК.

По изложените съображения СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ исканията на ответника за прекратяване на производството по делото поради недопустимост на жалбата и липса на компетентност на административния съд, както и за обединяване на производството по административните дела, образувани по жалби срещу откази на ответника.  

НАЗНАЧАВА съдебно-графологична експертиза, която да бъде изпълнена от вещото лице С.П.А. от гр. София,  който след като се запознае с доказателствата по делото и използва за сравнителен материал подписа върху оригинала на отказа, обективиран в Писмо с рег. № ДОб-ВЗЛ-08-16-1064#16/12.06.2018 г., находящ се по Адм. дело 530 от 2018 г. по описа на Административен съд – Кюстендил, да даде отговор на въпроса, поставен в жалбата.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 150 лв., който да бъде внесени от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОТХВЪРЛЯ доказателственото искане на жалбоподателя за разпит на свидетели.  

За изпълнение на назначената експертиза делото следва да бъде отложено и СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 4 юни 2019 г. от 11,00 часа за която дата и час страните уведомени.

ДА СЕ ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на вносна бележка за внесен депозит.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 12:00  ч.

 

                                                                                                                                    СЪДИЯ:

 

 

                       СЕКРЕТАР: