П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 19.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на деветнадесети  април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: АСЯ СТОИМЕНОВА    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 102/2019 г.

докладвано от: съдия СТОИМЕНОВА

На именното повикване в 10.54  часа се явиха:

 

ДРУЖЕСТВОТО-ЖАЛБОПОДАТЕЛ – редовно призовано, представлява се от адвокат Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ – редовно  призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Г. М., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото. Не са налице процесуални пречки.

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Делото е образувано след изпращане по подсъдност от Административен съд – Смолян на адм. дело № 93/2019 г. по описа на същия съд, образувано по жалба на „Л.Б. Т.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-57-0381286/25.01.2019 г.  на началника на отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Централно управление на НАП. Излагат се доводи за незаконосъобразност на заповедта поради несъответствие на наложената принудителна административна марка с целта на закона, липса на посочени конкретни обстоятелства, обуславящи тежестта на извършеното нарушение и липса на мотиви, относно срока на действие на мярката.

АДВ. Д.: Уважаема госпожо съдия, поддържам жабата. Моля да бъде приета в цялост преписката, ведно с приложените към нея документи. Получих фотокопията и съм се запознала с цялата преписка. Нямам доказателствени искания. Моля да дадете ход по същество.

ЮК. М.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата. Моля да бъде приета преписката. Нямам други искания и доказателства.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмото с изх. № 70-00-2410/19.02.2019 г. заверени копия на Заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018 г. и на преписката по издаване на обжалваната заповед.

СЪДЪТ намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

 

АДВ. Д.: Уважаема госпожо председател, моля Ви да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразна обжалваната от доверителката ми заповед за налагане на принудителна административна марка на началника на Дирекция „Оперативни дейности“– Пловдив по съображения, които подробно са изложени в самата жалба,  които изцяло поддържам и не следва да преповтарям.

Моля Ви, алтернативно, да намалите наложената мярка, която е определена за срок от 14 дни, в по-малка такава, за по-малък срок.

ЮК. М.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите процесната заповед като правилна и законосъобразна. Нарушението на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС е безспорно установено, а именно – неиздаване на касов бон, без значение дали е издаден друг първичен, както в случая – фактура. Считам, че мотивите в заповедта са подробно и изчерпателно изложени и не следва да ги преповтарям.

В случай че отхвърлите подадената от дружеството жалба, моля на основание чл. 161, ал. 1, изр. 3 от ДОПК да присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на минималното адвокатско такова, предвид липсата на фактическа и правна сложност на делото.

СЪДЪТ ОБЯВИ устните състезания за приключени, както и че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11.02  ч.

 

 

 

                                                                                                               СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: