П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 30.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на тридесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 106/2019 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 14.17 часа се явиха:

 

ДРУЖЕСТВОТО ЖАЛБОПОДАТЕЛ, редовно призовано, представлява се от адв З., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, представлява се от юк. К., с пълномощно по делото.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че  с вх. № 2345/24.04.2019 г. е постъпило писмено искане от страна на процесуалния представител на жалбоподателя  против покана за доброволно изпълнение. Изложени са съображения, с които се иска да се спре допуснатото предварително изпълнение на Заповед № ДК-02-19-КН-1/12.02.2019 г. на началник РО-НСК-Кюстендил към РДНСК-Югозападен район.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

ЮК. К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

 

ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Постъпила е жалба от ЕТ „Р. Н..-Р“, със седалище и адрес на управление ***, чрез адв. Д.З. ***, срещу Заповед № ДК-19-КН-1/12.02.2019 г. на Началник РОНСК – Кюстендил при РДНСК Югозападен район, с която е забранено ползването и експлоатацията на неприетия по установения ред строеж „Бензиностанция“, находящ се в УПИ ХХХ, кв. 30, предназначен за обществено и делово обслужване по плана на гр. Бобов дол, с административен адрес ул. „Ю.Г.“ №13. Иска се отмяна на обжалваната заповед като незаконосъобразна и неправилна, издадена в нарушение на материалния закон и при несъответствие с целта на този закон. Сочат се подробни мотиви и основания за това. Направено е и искане за присъждане на сторените в производството разноски.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор по жалбата с вх. № 1683/28.03.2019 г. от юк. К., процесуален представител на ответника.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА определение от 13.03.2019 г. от закрито заседание, с което е конституирал страните, приел е като доказателства по делото представените такива, като административна преписка, дал е указания на страните за разпределението на доказателствената тежест в процеса.

АДВ. З.: Уважаеми г-н председател на състав, от името на  моя доверител поддържам изцяло така депозираната жалба, инициирала настоящото съдебно производство. Запозната съм с определението Ви от закритото съдебно заседание от 13.03.2019 г. по отношение разпределението на доказателствената тежест в процеса. Считам, че  основният спор между страните в настоящото производство е -проверяваният обект е ли е строеж по смисъла на закона или не е такъв. Представени са доказателства към жалбата, които са пропуснати и моля да приемете. С оглед становището на ответника, моля да ми бъде дадена възможност за искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза  със задачи, които ще поставя в днешно съдебно заседание.

По направеното доказателствено искане за спиране на производството по смисъла на чл. 166 от АПК представям и моля да приемете допълнително към направеното искане лицензите на едноличния търговец за обществен превоз на пътници и товари в страна и чужбина, както и копия на 3 бр. договори, включително и за извършване на  обществен превоз на пътници на територията на община Радомир. От тези доказателства, считам, че е видно наличието на една от предпоставките  за искане за спиране, а именно трудно поправими  последици при евентуална отмяна на заповедта. Доколкото искането е с представяне на нови доказателства, моля да ги приемете като уважите искането за спиране до произнасяне по съществото на спора. С тези писмени документи  доказвам обстоятелството, което моля да вземете предвид,  че доверителят ми ЕТ „Р.Н.– Д.“ е превозвач по смисъла на Закона за автомобилните превози и това е единствената и основна дейност на собственика на едноличния търговец и неговото семейство, и същите са изцяло зависими от осъществяването на търговската си дейност, за която в качеството си на собственици на автобуси, упражняващи търговска дейност, зареждат единствено и само от посочена мобилна инсталация гориво,  като вид съоръжение за територията на гр. Бобов дол, където е и седалището на търговеца, е единствено такова. Действително в началото на гр. Бобов дол,  преди неговия вход откъм разклонението на главен път Кюстендил –Дупница, има бензиностанция, която обаче е неизгодна за търговеца, доколкото същият притежава това съоръжение и докато не се произнесете с влязло в сила решение по законността на претендираното от нас съоръжение аз считам, че ни е основателно искането за спиране.

ЮК. КАРАМФИЛОВА: Уважаеми г-н съдия, оспорвам жабата. Считам същата за неоснователна. Поддържам представения от мен писмен отговор. Присъединявам се към доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, като моля да приемете въпроси, които ще посоча в списък.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание доказателства  не се противопоставям да се приемат.

Имам доказателствено  искане  да се изиска от община Бобов дол да бъде представена Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Бобов дол, приета с Решение № 157 от протоколи № 8 от 28.07.2005 г. и от 29.07.2005 г. на Общински съвет гр. Бобов дол,  тъй като считам, че представеното по делото Разрешение за поставяне № 1 от 06.01.2008 г. не е издадено от компетентен орган, предвиден в наредбата, действала към момента на издаването му.

По отношение искането на спиране на производството предоставян на преценката на съда.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание писмени документи от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: Договор  за специализиран автобусен превоз № 1 от 01.10.2011г.; Договор за специализиран автобусен превоз № 2 от 29.05.2015 г. ; Договор за специализиран превоз № 423/07.03.2019 г.; Договор № 464 от 10.04.2019 г.; Лиценз за превоз на пътници № 00607 от 15.06.2015 г., валиден до 20.0.62025 г.; Лиценз за превоз на товари № 03446 от 13.07.2018 г., валиден  до 14.07.2028 г.; Лиценз № 0571 за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение от 12.04.2017 г., както и Анекс към договор № 43/01.07.2013 г. за извършване на специализиран превоз на работници и служители.

По направеното искане за спиране изпълнението на оспорената заповед, доколкото същата отговаря на цитираните и възможни за спиране актове по чл. 217 от ЗУТ съдът счита, че са налице основанията  по чл. 166 от АПК във вр. чл. 60 от АПК, с оглед представените доказателства по делото и новопредставените такива в днешно съдебно заседание от процесуалния представител  на жалбоподателя, с оглед съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ на Заповед №ДК-19-КН-1/12.02.2019 г. на началник РОНСК-Кюстендил при РДНСК Югозападен район.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

ЮК. КАРАМФИЛОВА: Уважаеми г-н съдия, представям списък с въпроси към вещото лице.

АДВ. З.: Уважаеми г-н съдия, моля вещото лице  след като извърши оглед на място на съоръжението в УПИ ХХХ в гр. Бобов дол, да даде отговор на въпроса: Представяла ли строеж І-ва категория по смисъла на чл.137 от ЗУТ мобилното съоръжение, а след като се запознае с представената по делото от ответния орган строителна документация за обекта, да даде отговор на въпроса отделни съоръжения ли представлява модулното  съоръжение и установения на място от актосъставителите подземен резервоар. В случай, че представляват две отделни съоръжения изискуема ли е било към 01.06.2008 г. строителна или архитектурна документация за поставянето на модулната инсталация и представените документи от производителя към настоящите правила и норми на ЗУТ съответстват ли на преместваем обект. Доколкото считам, че останалите въпроси са от правна страна, а не техническа, то не се противопоставям да бъдат поставени деветте въпроса, като считам, че с оглед отговорите на вещото лице да ми бъде дадена възможност да представя и други писмени доказателства.

Вещото лице да съобрази действащата нормативна уредба.

СЪДЪТ СЧИТА исканията на страните за назначаване на съдебно-техническа експертиза и изискване на доказателства за основателни и допустими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА СЪДЕБНО-ТЕХИНЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА, вещото лице по която да даде отговор на посочените въпроси в представения списък в днешно съдебно заседание от процесуалния представител  на ответника и посочените такива от адв. З. в днешно съдебно заседание.

СЪДЪТ ще определи вещото лице в 24-часов срок от днес след запознаване със списъка на вещите лица.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, като разделя същия по 100 лева на страните, вносими в 10- дневен срок.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се призове след представяне на вносна бележка за внесен депозит.

ИЗИСКВА ОТ ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Бобов дол, приета с Решение № 157 от протоколи № 8 от 28.07.2005 г. и от 29.07.2005 г. на Общински съвет гр. Бобов дол

 За изготвяне на назначената експертиза и представяне на доказателства делото следва да бъде отложено и съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА  И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 04.06.2019 г.о т 13:30 часа, за която дата и час страните уведомени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се призове след представяне на вносна бележка за внесен депозит.

ДА СЕ ИЗИСКА от Община Бобов дол Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Бобов дол.

ЮК.КАРАМФИЛОВА: Уважаеми г-н съдия, моля да ми бъде издаден препис от протокола.

СЪДЪТ РАЗПОРЕЖДА да се издаде препис от настоящия протокол на юк. Карамфилова.

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 14. 34 ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: