П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 30.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на тридесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: АдмД № 110/2019 г.

докладвано от: съдия ДЕМИРЕВСКИ

На именното повикване в 14. 35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, редовно призован, представлява се от адв. З., с пълномощно по делото, представено в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, се представлява от гл. експерт И. Д., с юридическо образование.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д  Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ДОКЛАДВА ЖАЛБАТА: Съдебното производство е образувано по жалба на Община Трекляно, представлявана от кмета Р. К. П., против Решение рег. № BG05M9GP001-2.002-0285/16 от 19.02.2019 г. на Заместник министър на МТСП и ръководител на УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 г. -2020 г. С решението е определена сума за възстановяване в размер на 123 484, 93 лв. от бенефициента Община Трекляно, след изменение на решения за верификация по постъпили искания за междинни плащания и определяне на нов размер на неверифицираните суми по тези искания. Моли се за отмяна на решението като незаконосъобразно, неправилно и необосновано, постановено при допуснати съществени нарушения на материалния закон и административнопроизводствените правила.

 

.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че с вх. № 1680 от 28.03.2019 г. е постъпила молба от З. Р. – ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 в Министерството на труда и социалната политика. Излагат се мотиви за неоснователност на жалбата, както и по съществото на спора. Моли се да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и да бъде допуснат като свидетел Д. Х. Д., държавен експерт в ГД ЕФМПП, Министерство на труда и социалната политика.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че с определение от 13.03.2019 г. в закрито заседание  се е произнесъл по искането по реда на чл. 166 от АПК.

 

АДВ. З. Уважаеми г-н съдия, поддържам жалбата на основанията, посочени в нея. Считам оспореното решение на ответния управляващ орган за незаконосъобразно. Доколкото са направени общо четири констатации в решението, които са дали повод за отказ от верификация на плащанията, представям и моля да приемете по отношение на направения извод в решението, че лицата, доставчици на услуги, не са изпълнявали задълженията си в качеството на социални и лични асистенти, както и домашни помощници, моля да приемете в оригинал  удостоверения за родствени връзки между потребителите и назначените домашни помощници и/или лични асистенти, с които доказателства опровергавам мотива, че предоставените услуги  на роднини, в повечето случаи майки и бащи, не били извършени качествено, не следва да бъдат установявани само с разговор от потребителите, доколкото решението е издадено след постъпил  сигнал за нередности и извършени съвместни проверки с посочени в решението органи. Считам, че в периода, в който е действал проекта, за което има извършени верификации, за което представям и моля да приемете 6 броя решения за верифициране на извършените плащания от управляващия орган и с оглед установяване на обективната истина, конкретно и по отношение на закупеното за целите на проекта МПС, а имено специализиран автомобил, считам, че е необходимо назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да се запознае действително с документацията за изпълнение на проекта, доколкото твърденията на ответния орган с цел неверифициране на разходите е записано, че автомобилът не се полза само за извозване на бенефициенти, което било основание за неверифициране на разхода на стойността на закупеното  МПС. Твърдя, че процедурата за закупуване на  МПС за нуждите на проекта е спазена изцяло, както и че през цялото време на действие на проекта специализираният автомобил е ползван за нуждите, както на потребителите, така  и на екипа, но доколкото в случай, че съдът приеме за ноторно, че част от територията на община Трекляно представлява труднодостъпен район, а именно потребителят Л. С. и Е. С.се намират в с. Ч., Р. С. в с. М., Р. К. в с. Б.,  а  С. В.  с. Г. К. доколко не само през зимния сезон, но и през пролетния и есенния сезон от годината закупеното специализирано МПС не може да бъде придвижвано до посочените села за обслужване на потребителите по проекта, а се е налагало общината да ползва малка линейка, пригодена за високопланински условия, която е собственост на общината.  Самата община е полагала допълнително грижи за качественото изпълнение на проекта, поради което и искането, обективирано в оспореното пред Вас решение, че специализираният автомобил се е ползвал само от епика по проекта и служители на общината, което е основание за неверифициране на разходите считам за необосновано и неправилно, поради което моля да назначите съдебно-счетоводна експертиза, доколкото общината ми е предоставила всички пътни листове и считам, че не възможно, дори и технически на съда, да установява пътуванията със специализирания автомобил, поради което моля да назначите експертиза, която след като се запознае с документите, съдържащи се в бенефициента- Община Трекляно, отчитащи изпълнението на проекта и след проверка на пътните листа и при необходимост осъществяване на разговор с посочените в решението лични социални асистенти и домашни помощници, да даде отговор на въпроса: В периода на изпълнение на проекта обслужвани ли са качествено потребителите на услуги; специализираният автомобил за какви нужди е ползван по време на проекта;  от пътните листа, които се съхранявал към проекта достига ли се до извода, че същият е ползван само и единствено за нуждите на проекта; ползван ли е неефективно автомобилът извън трасетата, посочени за изпълнение на проекта;  осъществяван ли е контрол от персонала по изпълнение на проекта върху работата на назначените лица, както и назначените домашни помощници, социални и лични асистенти при назначаването изпълнени ли са условията по одобрената от Община Трекляно процедура за избор на персонал за предоставяне на социални услуги в Община Трекляно за целия процесен период.

По направеното доказателствено искане за разпит на свидетел за доказване на факти и обстоятелства,  за които самият ответен орган в по-ранен момент е верифицирал въз основа на писмени документи, моля да отклоните направеното доказателствено  искане, тъй като считам, че със свидетелски показания не могат да се установяват факти за изпълнение на проекти от страна на бенефициент – юридическо лице, в случая Община Трекляно. В случай, че допуснете свидетел за установяване на обстоятелствата, изложени в оспореното решение, по реда на чл. 144 АПК във вр. чл. 156 ГПК, моля да допуснете и на страната на Община Трекляно двама свидетели, с чиито показания ще установим качественото изпълнение на проекта.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.: Уважаеми г-н съдия, моля да отхвърлите жалбата като недоказана. На първо място, оспорвам искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Проверката е водена от АФКОС -  МВР. Това е службата в МВР, която се занимава с измами и към нея има образувано административно разследване. В тази връзка е правена съвестна проверка с тях, защото се установяват факти и данни, затова че проектът не е изпълняван. В тази връзка, считам, че искането за назначаване на счетоводна експертиза следва да се отхвърли, тъй като в случая и органите на МВР и прокуратурата са замесени с оглед на това, че  община Трекляно сама изготвя документи с невярно съдържание, като по тази причина присъстват и органите на МВР. Ние не оспорваме, че тези документи са издадени от общината и че съдържат маршрути на транспортно средство, а ние оспорваме, че то не се ползва за тази цел. Това можем да докажем със свидетелски показания и становище на органите на МВР, пред които административно разследване.

Проверката е съвместна и от нея са изведени тези констатации. Тези констатации не само на органите на МВР, а и на нашите проверяващи. Документите във връзка със самата проверка се намират в тази дирекция. Моля да призовете като свидетел едно от лицата, което е началник отдел и е присъствало В. И. Г. началник на отдел в дирекция АФКОС и Д. Х. Д. присъствал по време на проверката.

АДВ. З.: Знам, че е правена проверка. Въпросът е, че същата е правена без присъствието на Община Трекляно, поради което не сме уведомени за какво става въпрос. Знаем, че са разпитвани   потребители и сме наясно, че тези проверки са осъществявани незаконосъобразно.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.: Това не е напълно вярно, тъй като е разпитвана Е. Г., служител в Община Трекляно  и Д. Б. зам.–кмет.

Считам, че не следва да се допуска счетоводната експертиза. С документи да искат да се установят факти за това, че потребителите не са получавали услуга за мен е нереално, тъй като при разговор със самите лица същите твърдяха, че не са получавали услугата и това със съдебно-счетоводна експертиза как ще се докаже този факт. Също така един от въпросите на експертизата е: обслужвани ли са качествено лицата, което също не може да се докаже с експертизата. Доколкото твърденията, че бусът се е ползвал по предназначение и тези места бяха споменати за труднодостъпни, то разговорите не са водени само с лицата, които са потребители, а с личните асистенти и домашните помощници, които са предоставяли услугите, намират се на територията на Община Трекляно и на достъпните места. С родствени връзки не може да се докаже дали една услуга е предоставяна. Това, че някой е баща, майка на лицето не означава, че му е предоставяло  услугата.

Цялата информация е събрана на база на разговори с лицата, които са ползвали или предоставяли услугата.  Доказването с документи за мен е нереално, защото самите лица заявяват в разговор пред 4-5 свидетели, че те не са получавали тези услуги.

Решенията за верификация са издадени от управляващия орган, но последното решение, което всъщност се оспорва, то казва, че ги изменя, поради настъпили нови обстоятелства.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателство по делото представените в днешно съдебно заседание в оригинал от адв. З., процесуален представител на жалбоподателя, удостоверения за родствени връзки със съответните номера, общо 18 броя, както и 6 броя решения за верификация на постъпило искане за междинно плащане, със съответните дати така, както са посочени.

По искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза  съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание.

ИЗИСКВА от Дирекция АФКОС-МВР гр. София всички писмени документи, касаещи Решение  рег. №  BG05M9GP001-2.002-0285/16 от 19.02.2019 г. на заместник министър на МТСП, Ръководител УО на ОПРЧР.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.: Уважаеми г-н съдия, моля да допуснете в днешно съдебно заседание до разпит като свидетел Д. Х. Д., когото водим.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в днешно съдебно заседание на страната на ответника Д. Х. Д. и вписва същия в списъка на лицата за призоваване.

СЪДЪТ СНЕМА самоличност на явилия се свидетел, както следва:

Д. Х. Д. – 41 години, българин, български гражданин, неосъждан, женен, без родство и служебни вазимоотношения със страните по делото.

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК за даване на неверни показания. Същият обеща да каже истината.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Участвал съм в съвместна проверка,  като два пъти сме посещавали Община Трекляно и съответно сме разговаряли, както с хората, които са били включени в проекта, така и с епика на проекта. Това се случи миналата година. Единият път беше през лятото, а вторият път през м. септември. Разговаряли сме с екип по проекта, личните асистенти, домашни помощници и  потребителите на услугите. При проверките констатирахме по отношение, на първо място, определянето на лицата, които ще предоставят социалните услуги и на лични – социални асистенти, че нито едно от тези лица не отговаря на изискванията, заложени  от самия бенефициент в методологията, а по отношение на това на какви изисквания трябва да отговарят лицата, за да заемат съответната длъжност. Процедурата  за назначаване на личните асистенти не е спазена. Нито един от асистентите, които проверихме, не отговаря на изискванията, заложени от бенефициента. В хода на проверките с колегите от Дирекция АФКОС-МВР разговаряхме с  лица от целевата група и част от тях заявиха, че въобще не са получавали услуга от личните асистенти. Бяха налице установени несъответствия и неточности в представените отчетни документи, дори несъответствия като такива подписани до края на месеца от конкретен потребител документи, че е получавал услугите, а съответното лице е починало по-рано през месеца. По отношение на буса, който е закупен по проекта,  в разговор с всички потребители на услугите всеки един от тях поотделно заяви, че не се възползвал от буса по никакъв начин. В разговор с екипа от проекта беше обяснено, че част от екипа е използвал буса за осъществяване на посещения на потребителите на проекта.

Също така личните асистенти заявиха, че бусът не е ползван нито от тях, нито от техните потребители. Това не кореспондира с документацията, което е по договора с оглед обстоятелството, че в проекта изрично е указано, че бусът трябва да бъде ползван от потребителите и това е едно от условията да се закупи бусът.  Това е програма, която се финансира от Европейския социален фонд. Нейната насоченост е към хората. Закупуването на автомобили и превозни средства е нещо допълнително, което се предоставя само ако бъде обосновано от бенефициента. Неговата обосновка е, че този бус  ще бъде ползван от потребителите.

Назначените лица за домашни помощници и лични асистенти не отговаряха на условията за образование. Самата община като бенефициент и като работодател по тези договори, изисква всеки един от тези хора да има средно образование, а нито един няма такова. Това се установява от представените документи, които са били представени на етап заявка. Всеки един от хората имаше лично досие. Проверихме досиетата на всеки един от  тях. Нито едни от назначените не отговаряше на методиката, одобрена от кмета. По програмата няма такова изискване. Назначени са неправилно, защото не отговарят на методиката на общината. Самата община е одобрила тази методика и тя е част от вътрешните процедури и правила на общината, като бенефициент. Ние не я оценяваме. Всяко едно от проектните предложения е задължително да отговаря на принципите, включително и на принципа за равнопоставеност. В конкретния случай назначаване на лица, които изначално не отговарят на изискванията, въпреки че община е заявила, че ще търси такива лица, би могло да означава, че не са участвали други лица, които също са с по-ниско от необходимото образование. Това е нарушение на принципа на равнопоставеност в хоризонтален принцип, които е заложен от ДЕС. Хората, с които сме разговаряли са посочени в акта, като спомен. Разговаряли сме с едно лице, което се представи за бай С., отразено в доклада. Разговаряли сме с Н. К., която беше личен асистент. Разговаряли се с екипа по проекта, с Д. Б. сме разговаряли. Н. К. нямаше средно образование. Те казаха, че час от тях бяха доволни от услугата, особено тези, които са ползвали услугата от роднини.  Те заявиха, че  услугата е добре предоставена. Имаше случаи, в които самите лица посочиха, че не се предоставя услугата всеки ден, но се предоставя в необходимия обем. Т.е. един от потребителите каза, че когато е имал необходимост и е викал личният асистент той е идвал и е помагал – цепил е дърва и е носил вода.  Има случай, в който потребителят живее  сам в с. Уши, в които нямаше тоалетна, а външна такава и там лицето заяви, че на асистентката й подписвал едни неща, защото била майка с дете и искал да й помогне да получи  някой лев по програмата. Тя никога не е била асистентка. Мисля, че беше около 90 години. Колегите бяха водещи в тази проверка. Ако нямаше такова изискване, поставено  от самата община в документите, както и  говорихме  с екипа по проекта и те заявиха, че не могат да намерят хора. Това изискване е заложено от самата община. Общината не е изпълнила методологията, по която са избирани хората.

Бай С. е от с. Трекляно. Не мога да кажа чия собственост е автомобилът. Към момента  на проверката не съм проверявал  документите на  автомобила. Колегите  са ги проверявали.

АДВ. З.: Нямам повече въпроси. Оспорвам свидетелските  показания.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: В какво точно се състои проверката с АФКОС-МВР?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.:  Зависи къде постъпи сигнал за извършено нарушение. АФКОС е едно звено, което беше създадено ПМС 18- 2003 година, което е създадено, първо, като  контакта точка с Европейската служба за борба с измамите. Адресът е гр. София, ул. „Георги Сава Раковски“ № 112.

Първоначалната функция на това звено беше за контакт с ОЛАФ. След това тази служба се разшири като структура и правомощия и с  правилника за дейността на МВР им възложиха т.нар. административно разследващи  функции. Те могат да проверяват всички бенефициенти, като могат да използват и структурите на МВР, имат право да снемат обяснения, каквито са протоколите. В конкретния случай тръгнахме заедно.

СЪДЪТ СЧИТА за допустимо и основателно искането за разпит на посочените от страните в днешно съдебно заседание свидетели, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание на страната на ответника лицето В. И.Г. началник на отдел в дирекция АФКОС, който да бъде призован на адрес гр. София, ул. „Георги Сава Раковски“ № 112.

ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание на страната на жалбоподателя двама свидетели, а именно Димка Михайлова и Евелина Георгиева при режим на довеждане.

СТРАНИТЕ: Нямаме други искания.

СЪДЪТ СЧИТА делото за неизяснено от фактическа и правна страна и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за  04.06.2019 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните уведомени.

Да се призове свидетелят на страната на ответника и да се доведат допуснатите свидетели на страната на жалбоподателя за следващо съдебно заседание.

ИЗИСКВА от Дирекция АФКОС-МВР гр. София всички писмени документи, касаещи Решение  рег. №  BG05M9GP001-2.002-0285/16 от 19.02.2019 г. на заместник министър на МТСП, Ръководител УО на ОПРЧР.

 

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 15.11  ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: