П Р О Т О К О Л

 

Гр. КЮСТЕНДИЛ,  25.04.2019 Г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на двадесет и пети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

        

         СЪДИЯ: НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

            

с участието на секретар: Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурора:             

постави за разглеждане: Адм.д. № 209/2019 г.

докладвано от: съдия КАРАМФИЛОВА

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

ОСПОРВАЩИЯТ, редово призован, не се явява. Същият е заявил изрично в молба, входирана с № 2322 от 24.04.2019 г. на КнАдмС, желание да не бъде конвоиран за днешно с. з. Не се явява и процесуалният му представител адв. С.И. по представено пълномощно от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ редовно призован, за същия се явява юк. Г. по представено пълномощно.

СЪДЪТ докладва молба от оспорващия, с която прави искане делото да бъде отложено за друга дата, за да бъдат призовани свидетелите, които са поискани в жалбата.

ЮГ. Г.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че ход на делото следва да бъде даден, за да може съдът да се произнесе по направените доказателствени искания от жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: В.Н.Б. оспорва заповед на началника на затвора гр. Бобов дол, с която му е наложено наказание „Изолиране в наказателна килия за срок от 5 денонощия“. В жалбата се правят доказателствени искания за допускане на свидетели, а именно Р. М. Д. и З. В. М..

ЮК. Г.: Уважаема госпожо съдия, считам жалбата за допустима, но неоснователна. Считам доказателствените искания за основателни. Аз също имам доказателствено искане за разпит на свидетели – на г-н Р. Д. М. – ИСДВР към този момент на втора група, и единият от лишените от свобода, а именно М. В. М., които са свидетели по дисциплинарната преписка.

СЪДЪТ счита, че следва да приеме като доказателства по делото съдържащите се такива в административната преписка, изпратена от адм. орган, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото съдържащите се такива в адм. преписка, издадена по оспорената заповед. 

СЪДЪТ намира за основателни и доказателствените искания на страните за събиране на гласни доказателствени средства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в следващо с. з. при условията на призоваване свидетелите Р. М. Д., З. В. М., М. В. М. и Р. Д. М., като първите трима да бъдат призовани чрез затвора гр. Бобов дол по местонахождение изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“,  а последният по месторабота Затвора гр. Бобов дол.

СЧИТА, че други процесуални действия не следва да бъдат извършвани и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 7 май 2019 г. от 14,30 ч., за която дата и час да се призове жалбоподателят и защитникът му по телефона.

Ответникът уведомен чрез процесуалния му представител.

ДА СЕ ПРИЗОВАТ свидетелите.

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 09:54 ч.

 

                                                                                                                         СЪДИЯ:

 

 

 

                  СЕКРЕТАР: