П Р О Т О К О Л

 

гр. КЮСТЕНДИЛ, 17.04.2019 г.

 

Кюстендилският административен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

        

                  СЪДИЯ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА    

          

            

с участието на секретар: И. С.

и в присъствието на прокурора: Марияна Сиракова               

постави за разглеждане: АдмД № 17/2019 г.

докладвано от: съдия СТОЙЧЕВА

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ, редовно призован, се явява лично и с адв. Ю.,  надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ, редовно призован, представлява се от юк. Г., надлежно упълномощена.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЮСТЕНДИЛ се явява прокурор Сиракова.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ СЧИТА, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА: Делото е образувано във връзка с предявен иск от ищеца срещу ответната дирекция за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 60 000 лева, претърпени вследствие нечовешко отношение на администрацията в ЗООТ – с. Самораново и затвора – гр. Бобов дол, застрашаващо здравето и сигурността на ищеца, довело до притеснение, унижение и депресия. Конкретните причинители на претендираните вреди са неправомерни действия и бездействия на администрацията, изразяващи се в многократно лишаване на ищеца от храна на датите, изрично посочени в исковата молба, както и неосигуряване на храна през м. март 2017 г., когато ищецът е работил като пазач в почивната база в гората в Паничище.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА определение от 20.02.2019 г., с което са конституирани страните в производството, дадени са указания относно доказателствената тежест в процеса.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпил писмен отговор от ответника за оспорване на предявения иск. Към писмения отговор са представени доказателства, формулирани са и доказателствени искания.

АДВ. Ю.: Уважаема г-жо съдия, исковата претенция я поддържаме изцяло така, като е определена от съда в определението от м. февруари 2019г.

От доказателствените искания в исковата молба, с оглед разделяне на делото, поддържам искането по пункт  І, т.5. По това искане съдът е дал указания на ответника и те са изпълнени.

Поддържам искането по пункт ІІ, което има пряко отношение към доказване на настоящия иск. 

Поддържаме и искането по пункт VІІ за допускане на свидетел за неимуществените вреди.

Уважаема г-жо съдия, за да отиде да закусва, обядва или вечеря служител в КПП 1 и 2 преминава през този пункт и се записва, когато отива в столовата. На конкретните дати той не е преминавал. Ще се установи, че той е останал през целия ден без храна и е бил на работното си място.

 

ИЩЕЦЪТ: Моето работно място е КПП 2 в с. Самораново. За да отида на работа преминавам през КПП 1 и ме записват. Когато пристигна на КПП 2 аз се записвам в дневника и колегата преди мен се записва  в колко часа се прибира в сградата. По този начин се установява дали съм обядвал или не. Служителите имат книга за личен обиск. Столовата е в сградата на затворническото общежитие. Трябва да мина през КПП 1, там да ме обискират и да ме допуснат до обяд и по обратен начин се връщам на КПП 2.

Датите, посочени в исковата молба, ги знам, защото си ги записвах. Оплаквах се на началника на общежитието. По техни думи ми казаха да си мълча, защото ще има последствия. Оплаках се устно. Там могат да те накажат за всичко.

АДВ. Ю.: В момента не водим свидетел, но моля да ни допуснете за следващо съдебно заседание.

ЮК. Г.:  Уважаема г-жо съдия, оспорвам предявения иск  по основание и размер. Поддържам изложеното в писмения отговор. Да се приемат представените с него писмени доказателства.

Моля да допуснете до разпит двама или трима свидетели, тъй като твърденията са за два периода на лишаване от храна, а именно: Лишеният от свобода,  който е в затвора гр. Бобов дол Р. С. Г., който към периода с лишаване от храна е бил отговорник на хранителния склад при предишен негов престой. Представям и моля да приемете писмено обяснение  от Р. Г.

Другият свидетел е К. Х. З., който е бил колега на КПП 1 и КПП 2 на ищеца за процесния период, с адрес за призоваване гр. Дупница,   ул.“ Княз Александър Батенберг“ № 37А.

Третият свидетел е служител, цитиран в исковата молба, а именно дежурен командир на отделение С. С., който да бъде призован по месторабота.

Относно искането за представяне на дневниците искам да отбележа,  че е достатъчен този за КПП 1. Освен това може ищецът да останал там и не е сменен по негово желание. Сроковете  за съхранение на тези книги е 3 години.  Може да има за някои от периодите затруднения и да не се съхраняват. След като се преминава през КПП 1 към КПП 2 може да се намерят данни за КПП 1.

ИЩЕЦЪТ: Не е имало период сам да искам да не се храня. Трябва да напиша обяснение ако не се храня, да попълня декларация. Не съм обявявал гладна стачка. По закон те трябва да ме водят в столовата. В Паничище процедурата е следната: Обажда ти се главният и те пита какво  искаш да поръчаш и в същия ден ти го докарват с конвой. Там бях сам. Понякога се подписваме, когато получим храната или когато се прибирам от отпуска. Взимам храната за няколко дни или месец и се качвам горе. Има кухненски бокс. Хранителните продукти се получават.

АДВ.Ю.: По писмените доказателства, представени с отговора, във връзка с претенциите ни считам представените искания за отпускане на  материални ценности за неотносими към процесния период с изключение на това, което е с № 74 от 10.03.2017 г. Само то има отношение към иска. Другите са за други периоди и ние нямаме такива претенции. Не ги оспорваме като писмени доказателства.

По отношение изготвеното становище от Ц. Х., началник на сектор „ФЛКР“, считам, че не може да бъде ценено като писмо доказателство, доколкото  изхожда от длъжностно лице при ответника и представеното становище няма доказателствена стойност, като моля да се не приема като писмено доказателство. По същество в него не се съдържат конкретни обстоятелства по предмета на доказване, а само принципни въпроси. Ние не оспорваме, че такава е процедурата, а че в конкретния случай тя не е спазена. За мен не би могло да има доказателствена стойност, доколкото изхожда от ответната страна.

По отношение заповедите за трудовите му дейности  – назначаване, преназначаване и уволняване не ги оспорваме и да се приемат.

По отношение на представените декларации от  лишените от свобода  считам същите за недопустими доказателствени средства.  Такава декларация, за да има доказателствена стойност трябва да е предвидена в нормативен акт. В случая такъв нормативен акт не съществува. Те представляват писмени свидетелски показания, които също са недопустими, тъй като един свидетел следва да бъде предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК, за да може неговите показания да се превърнат в годно доказателствено средство. Моля тези декларации да не се приемат като доказателства. Отделно от това наведените в тях обстоятелства са неотосими към предмета на делото. Ние  не твърдим  на някои от тези лица да му е отказвана храна, а твърдим, че на ищеца му е отказвана храна.

По отношение искането за допускане на свидетели, считам, че свидетелят, който работи в хранителния склад не следва да се допуска, доколкото видно от представените по делото писмени искания такива се съставят за отпускане на храна и това обстоятелство се доказва с писмени доказателства. Дали един хранителен продукт е отпуснат от хранителния склад и дали той е стигнал до ищеца са две съвсем различни обстоятелства, като за второто от тях поисканият свидетел няма как да свидетелства, тъй като той се е намирал в друго населено място по това време и работи в склада.

Свидетелят, който е работил на КПП би могъл да има преки впечатления по отношение на конкретните дати и не се противопоставям на това искане.

По отношение искането за разпит на служителя и лишеният от свобода становището ми е, че донякъде те са в зависимост от ответника. Техните показания не биха могли да бъдат ценени с нужната категоричност,  но не се противопоставям да се допуснат.

Моля да допуснете искането за представяне на книгите. Дали се съхраняват или не, то ответникът може да отговори. Този въпрос е доказателствена тежест на ответника и предоставям на съда.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, намирам предявения иск за допустим. Към настоящия момент нямам доказателствени искания. Намирам доказателствените искания, направени от страна на ищеца и ответника за допустими и основателни. Не възразявам представените с писмения отговор от страна на ответника доказателства да се приемат, доколкото същият носи доказателствената тежест и направените от същия доказателсвени искания имат значения за правилното установяване на фактите по делото.

СЪДЪТ СЧИТА, че приложените към писмения отговор на ответника доказателствени средства следва да бъдат приети с изключение на декларациите, подадени от лишени от свобода лица. Последните съдържат свидетелски показания и съставляват недопустимо доказателствено средство в процеса. Такъв характер има и представеното в днешно съдебно заседание обяснение от Росен Георгиев, което също не следва да бъде приемано като доказателство по делото.

СЪДЪТ СЧИТА за основателни исканията, заявени в предявената искова молба, за изискване на заверени копия от дневници на преминаващи през КПП 1 и КПП 2 лица и от книгата за личен обиск при преминаването през посочените КПП, формулирано в т. ІІ в исковата молба, както и искането  за допускане на гласни доказателства – свидетел  във връзка с установяване  на твърдените неимуществени вреди.

СЪДЪТ СЧИТА за допустимо, отонсимо и по тази причина основателно  доказателственото искане на ответника за разпит на свидетели.

По изложените съображения, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото документите, изпратени с писмения отговор на ответника, надлежно описани в същия с изключение на декларациите от лишени от свобода лица, общо 6 броя.

ОТКАЗВА да приеме като доказателства по делото декларации от лишени от свобода лица 6 боря, приложени към писмения отговор на ответника, както и обяснението с дата 01.04.2019 г. на лишения от свобода Р. Г.

ИЗИСКВА ОТ НАЧАЛНИКА НА ЗООТ – С. САМОРАНОВО към затвора гр. Бобов дол да представи заверени копия от книги – дневници на преминаващите през КПП 1 и КПП2 лица и от книгата за личен обиск при преминаване през посочените КПП за датите,  посочени в т. ІІ на исковата молба.

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ като свидетел на страната на ищеца едно лице, като задължава същия да посочи името и адреса на допуснатия свидетел с писмена молба с препис за ответната страна в 7-дневен срок от днес.

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ като свидетели на страната на ответника посочените от юк. Г. лица, а именно:  

К. Х. З. от гр. Дупница, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 37А, който да се призове.

Р. С. Г. лишен от свобода, понастоящем в затвора гр. Бобов дол, който да бъде призован чрез началника на затвора.

С. С. служител в ЗООТ с. Самораново, който да бъде призован по месторабота.

За събиране на допуснатите доказателства делото следва да бъде отложено и Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 10.05.2019 г. от 11:30, за която дата и час страните уведомени.

Свидетелите да бъдат призовани по начините и на адресите посочени по-горе в настоящото определение.

 

 

         Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието приключи в 11.16 ч.

 

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ:

 

 

 

  СЕКРЕТАР: